Algemeen Bestuur 14 december 2016

Algemeen Bestuur, 14 december 2016
20.00u. Gemeentehuis Oegstgeest

01 Opening en vaststelling agenda

02 Verslag Algemeen Bestuur 26-10-2016
Beslispunt:

03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen

Er zijn geen ingekomen stukken voor het Algemeen Bestuur of vooraf aangemelde mededelingen.

04 Evaluatie Regionaal Groenprogramma

Het Algemeen bestuur van Holland Rijnland heeft 17 februari 2010 het Regionaal Groenprogramma 2010-2020 vastgesteld. De afspraak is gemaakt om halverwege de periode, de uitvoering te evalueren. De evaluatie is gericht op drie onderdelen:

 1. Inhoudelijk, welke resultaten zijn bereikt?
 2. Financieel, hoe zijn de middelen besteed?
 3. Tevredenheid van betrokkenen. Dit onderdeel is onderzocht met behulp van een digitale vragenlijst en interviews met sleutelpersonen.

Uit de evaluatie komt naar voren dat het Regionaal Groenprogramma effectief is. Er zijn een groot aantal projecten op het gebied van groen en recreatie gerealiseerd. Halverwege de termijn is de helft van het beschikbare budget besteed.

Uit de evaluatie zijn een drietal aanbevelingen gekomen. In het PHO Leefomgeving van 9 november is gevraagd na te gaan of programmafinanciering van het groenprogramma mogelijk is. De conclusies en aanbevelingen vormen een goede basis om de tweede helft van het Groenprogramma 2016-2020 uit te voeren.

Beslispunten:

 • Kennis te nemen van de tussenevaluatie Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland.
 • In te stemmen met de conclusies van de tussenevaluatie:
  • het Regionaal Groenprogramma leidt tot het initiëren en realiseren van groenprojecten;
  • door de samenwerking in clusters versterken de gemeenten elkaar;
  • het Regionaal Groenprogramma leidt tot meer groen en recreatie in de regio;
  • het Regionaal Investerings Fonds (RIF) draagt bij aan het verkrijgen van cofinanciering voor de realisatie van projecten.
 • In te stemmen met de aanbevelingen van de tussenevaluatie:
  • Continueren van de voorwaarden voor een bijdrage uit het RIF om niet bij te dragen aan voorbereidingskosten van gemeenten en niet aan eigen ureninzet gemeenten;
  • Nagaan in hoeverre de administratieve last voor gemeenten verminderd kan worden door beter aan te sluiten bij de gehanteerde voorwaarden van de provincie Zuid-Holland en de voorwaarden indien nodig daarop aan te passen;
  • Een accountantsprotocol opstellen, waar voorwaarden voor verantwoording volledig in verwoord zijn;
  • De voorwaarden voor financiële verantwoording in toekomstige uitvoeringsovereenkomsten als volgt te wijzigen:
   • voor projecten < € 25.000: alleen inhoudelijke verantwoording op uitvoering en resultaat;
   • voor projecten van € 25.000-250.000: financiële verantwoording op basis van een gecertificeerde lijst facturen;
   • voor projecten > 250.000 een financiële verantwoording met accountantsverklaring.
  • de huidige rolverdeling tussen Holland Rijnland en gemeenten handhaven;
  • bij wijzigingen in uitvoeringsovereenkomsten, de trekkende gemeente de wijziging in te laten dienen.
 • Adviesnota
  (83 kb)
 • Tussenevaluatie Regionaal Groenprogramma, nov. 2016
  (632 kb)

05 Kadernota 2018

Jaarlijks worden door het Algemeen Bestuur de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting van het komende jaar vastgesteld. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van het eerste concept kadernota 2018 en  hun gevoelens ten aanzien van de concept kadernota 2018 kenbaar te maken. De kadernota zal in deze vergadering nog niet worden vastgesteld; dit staat gepland voor de vergadering van het AB van 29 maart 2017.

06 Programma Energie

Er zal een presentatie worden gegeven over het programma Energie, dat door alle publieke partners in de regio Holland Rijnland gezamenlijk wordt ontwikkeld.

07 Rondvraag en Sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud