Ga naar hoofdinhoud

Algemeen Bestuur 13 maart 2019

Verslag van deze vergadering
50 kb

 

01 Opening en vaststelling agenda

02 Verslag Algemeen Bestuur 17-10-2018
Beslispunt:

03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/
Uitgegane stukken/Verslagen

 • Mededelingen
  • Transformatiefonds jeugd

04 Actualisatie van de Financiële verordening, de Controleverordening en het normenkader voor de jaarrekening 2018
Met bovenstaande punten verwerken wij de al eerder in het AB genomen
besluiten over begroten en rapporteren op programmaniveau en  hoofdlijnen in de Financiële Verordening. Bovendien is het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV) gewijzigd met het doel de horizontale sturing (door het AB) te versterken, meer transparantie van het besluitvormingsproces rond begroting en verantwoording te bewerkstelligen, en een betere landelijke vergelijkbaarheid van de kosten en de daarmee gerealiseerde  beleidsresultaten mogelijk te maken. De wijzigingen in het BBV, de uitbesteding van diverse taken aan Servicepunt71 en het AB-besluit een auditcommissie in te stellen, zijn aanleiding geweest om de verordeningen ex artikel 212 en 213 van de Gemeentewet, i.c. de Financiële en de  Controleverordening en het normenkader, te actualiseren. Voor een deel van de voorgestelde wijzigingen geldt dat deze al eerder aan de orde zijn geweest (in het Verbeterplan jaarrekeningtraject Holland Rijnland) of
ertoe dienen de huidige werkwijze vast te stellen.
Beslispunten:

 • De Financiële verordening vast te stellen en daarmee de volgende besluiten te nemen:
  • De autorisatie van baten en lasten op programmaniveau te handhaven en in aanvulling daarop vast te leggen dat onderdelen van het programma als prioriteit kunnen worden aangewezen en de baten en lasten daarvoor apart te autoriseren (artikel 5, 1e en 2e lid);
  • Erbij de planning van de indiening van de tussentijdse rapportage voor zorg te dragen dat deze voor de najaarsvergadering geagendeerd kan worden.
  • Voor de rapportage van afwijkingen op oorspronkelijke ramingen een ondergrens van € 25.000 in plaats van € 10.000 te hanteren (artikel 6, 5e lid);
  • De voorwaarden voor het aanleggen van een bestemmingsreserve vast te leggen en daarbij een bepaling op te nemen over de mogelijke  vrijval van een dergelijke reserve (artikel 8, 1e en 2e lid);
  • Voor de extracomptabele berekening van de kosten van heffingen, goederen, werken en diensten de daarbij behorende overhead naar rato door te belasten (artikel 9, 2e lid);
  • Ten minste eenmaal per vier jaar het tarief voor heffingen opnieuw vast te stellen;
  • Geen bepalingen in de verordening op te nemen die niet van toepassing zijn op de bedrijfsvoering van Holland Rijnland (bijvoorbeeld over investeringen met maatschappelijk nut en de kosten van vreemd vermogen).
 • De Controleverordening vast te stellen.
 • Het door het DB vastgestelde normenkader en de bijgevoegde informerende memo ter informatie aan te nemen.
 • Adviesnota actualisatie financiële verordening, controleverordening en normenkader
  (135 kb)
 • Concept-financiële verordening 2019
  (135 kb)
 • Concept-controleverordening 2019
  (145 kb)
 • Concept-normenkader Holland Rijnland 2018
  (113 kb)
 • Memo normenkader 2018
  (30 kb)

05 Kaderbrief 2020
In het kader van de Planning en Control-cyclus van samenwerkingsorgaan
Holland Rijnland treft u hierbij de Kaderbrief 2020 aan. De kaderbrief legt de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting vast. Momenteel wordt gewerkt aan de herijking van de regionale agenda Holland Rijnland (zie concept regionale agenda bijlage 2). Deze wordt op 3 juli 2019 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Deze meerjarige agenda vervangt dan de huidige inhoudelijke agenda en geeft voor de periode 2019-2023 richting aan de inzet van het samenwerkingsverband Holland Rijnland, de begrotingsafspraken hierover en de verantwoording. Omdat dit proces nog in volle gang is, is deze kaderbrief noodgedwongen nog gebaseerd op de eerder vastgestelde inhoudelijke agenda en bevat de financiële kaders.
Beslispunt:

06 Actualisatie kantorenstrategie 2019-2024
Provincie Zuid-Holland heeft de regio Holland Rijnland op 7 juni 2018 gevraagd om in maart 2019 een geactualiseerde kantorenstrategie voor de periode 2019- 2024 in te dienen. De huidige kantorenstrategie is in 2016 opgesteld. Een actualisatie is nodig om in te spelen op de veranderingen in de markt. In de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland is in Artikel 5 opgenomen dat het samenwerkingsorgaan binnen het beleidsterrein Economische zaken de taak heeft: het vaststellen, periodiek actualiseren en de procesbegeleiding van een Kantorenstrategie.
Vanaf de zomer van 2018 is er zowel ambtelijk als bestuurlijk door betrokken gemeenten intensief gewerkt aan de actualisatie van de regionale kantorenstrategie. Deze strategie zal –na aanvaarding door de provincie- een looptijd hebben van vijf jaar (2019-2024). Tussentijds wordt de kantorenmarkt jaarlijks gemonitord.
Het portefeuillehouderoverleg economie heeft op 30 januari 2019 positief
geadviseerd over de voorliggende concept-actualisatie kantorenstrategie Holland Rijnland 2019-2024.
Beslispunten:

07 Brief aan provincie over opwekking duurzame energie
Met presentatie
Beslispunten:

08 Rondvraag en sluiting

Volgende vergadering van het Algemeen Bestuur:
3 juli 2018, in Alphen aan den Rijn

Back To Top