Algemeen Bestuur 13 december 2017

20.00u.
Gemeentehuis Alphen aan den Rijn

01 Opening en vaststelling agenda

02 Verslag Algemeen Bestuur 11-10-2017
Beslispunt:

03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen

Er zijn geen binnengekomen stukken of vooraf aangemelde mededelingen.

04 Informatienota cofinanciering

In 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het cofinancieringsfonds. Uit het fonds kunnen initiatieven die van regionaal belang zijn, een financiële impuls krijgen.
Ron Kervezee, programmamanager Greenport Regio Boskoop, zal een presentatie geven over het project Back on Track.
Kennisnemen van:

05 Verordening elektronische bekendmaking van besluiten

Besluiten van Holland Rijnland die een algemeen verbindend voorschrift bevatten op basis van een gedelegeerde bevoegdheid moeten worden gepubliceerd. Tot nu toe gebeurt dat in de publicatiebladen van alle deelnemende  regiogemeenten. Het kan echter efficiënter, namelijk door het instellen van een eigen publicatieblad door Holland Rijnland via de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) (artikel 56aa Wet gemeenschappelijke regelingen). Dit moet gebeuren bij verordening en daarom wordt voorgesteld deze vast te stellen.
Beslispunt:

06 Financiële afwikkeling RPA Rijn Gouwe

Het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe is per 1 januari 2017 opgeheven. In de laatste bestuursvergadering dd. 31 oktober 2016 van het RPA Rijn Gouwe zijn afspraken gemaakt over de financiële afwikkeling. De afspraak is dat de resterende middelen overgedragen worden aan Holland Rijnland enMidden Holland onder de voorwaarde, dat de middelen bestemd blijven voor onderwijs-arbeidsmarkt.
In onderling overleg tussen de heer E. de Leest namens de beheergemeente Alphen aan den Rijn en mevrouw M. Damen namens de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio zijn afspraken over deze financiële afwikkeling  gemaakt. De hoofdlijn van de afspraken is de resterende middelen te bestemmen voor activiteiten onderwijs-arbeidsmarkt.
Beslispunten:

 • Kennis te nemen van het voorstel tot financiële afwikkeling van de beheergemeente Alphen aan den Rijn en centrumgemeente Leiden.
 • De eerste tranche afwikkeling RPA Rijn Gouwe van € 55.427 te bestemmen voor realisatie van een schakeljaar VSO-MBO.
 • De tweede tranche afwikkeling RPA Rijn Gouwe van € 122.227 te bestemmen voor onderwijs-arbeidsmarkt activiteiten en het bedrag van € 122.227 aan een te realiseren reserve onderwijs-arbeidsmarkt toe te voegen.
 • AB voorstel financiele afwikkeling
  (86 kb)
 • Memo bestemmingsreserve onderwijs arbeidsmarkt
  (64 kb)

07 Schakelklas Voortgezet Speciaal Onderwijs – Middelbaar Beroepsonderwijs

Het inzetten op een betere overgang van het voortgezet speciaal onderwijs naar het reguliere middelbaar beroepsonderwijs is één van de speerpunten van het tegengaan van voortijdig schoolverlaten. De maatregel overgang  VSO-MBO is opgenomen in het VSV programma Op naar de Finish. In deze overgang bestond tot het schooljaar 2015-2016 de REA-topklas. Deze Topklas bood jongeren met een diploma vmbo-theoretische leerweg en met autisme een traject van VSO naar het reguliere MBO. De financiering van de REA-topklas is weggegevallen doordat het Leo Kannercollege geen budget meer over kon hevelen naar het MBO en het voor ROC Leiden niet alleen te financieren  is.
In het PHO Maatschappij is het opheffen van de REA-topklas meermaals aan de orde geweest. Het PHO heeft gevraagd of er alternatieven zijn om dit te compenseren.
Het voorstel is het wegvallen van de REA-topklas langs twee  lijnen te compenseren:

 • Intensiveren in het realiseren van doorgaande lijnen in de overgang van VSO naar MBO, met name de jongeren met vmbo-tl diploma.
 • Het instellen van een schakeljaar om de overgang VSO-MBO te faciliteren.

Beslispunten:

 • In te stemmen met het vormgeven van een schakeljaar om de overgang VSO-MBO te faciliteren.
 • Het instellen van een schakeljaar voor 5 schooljaren (2018-2019 tot en met 2022-20223) mede te financieren, onder de voorwaarden:
  • Reguliere kosten worden gedragen vanuit de reguliere bekostiging van mboRijnland;
  • De additionele kosten worden gelijkelijk verdeeld tussen de Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, Holland Rijnland en mboRijnland.
  • De additionele kosten voor Holland Rijnland van €109.833 voor de schooljaren 2018-2019 tot en met 2022-2023 te financieren uit:
   • de reserve Regionaal Bureau Leerplicht van €45.882;
   • de eerste tranche afwikkeling Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe 2016,van € 55.427;
   • het budget inclusieve arbeidsmarkt van € 8.524 wat neerkomt op € 1.705 per jaar.
 • Adviesnota schakelklas Voortgezet Speciaal Onderwijs – Middelbaar Beroepsonderwijs
  (93 kb)

08 Beleidsplan Regionaal Bureau Leerplicht 2018-2021

Het huidige beleidsplan van het RBL loopt tot en met 2018. Het RBL heeft vervroegd het initiatief genomen voor het maken van een nieuw beleidsplan. De omgeving van het RBL is sinds de invoering van het passend onderwijs en de decentralisaties in het sociaal domein sterk veranderd. Het RBL wil met het nieuwe beleidsplan inspelen op haar veranderende rol en verantwoordelijkheden en daarmee zorgen dat, waar mogelijk, elke jongere naar school gaat.
De uitvoering van de leerplichtwet en de uitvoering van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaters is ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Hiermee is beoogd deze taken efficiënter uit te voeren en met een hogere kwaliteit.
Beslispunten:

09 Zuidvleugel Zichtbaar Groener

Op 12 oktober 2005 heeft het Algemeen Bestuur de overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener vastgesteld en ingestemd met de regionale bijdrage. Met deze overeenkomst besloten Rijk, provincie en regio om diverse groene recreatiegebieden te ontwikkelen, waarvan 9 in (toenmalig) Holland Rijnland en hier middelen voor te reserveren.
In het AB van 6 juli 2016 is besloten om een reserve in te stellen waar de resterende ZZG middelen in gestort zijn. In de reserve ‘Natuurlijke, landschappelijke of recreatieve elementen op particulier terrein’ resteerde einde van het  boekjaar 2016 van Holland Rijnland een bedrag van €234.360,- incl. BTW. De laatste regionale bijdrage vanuit de ZZG-overeenkomst is in 2016 verplicht voor een bedrag van €78.300,- voor het project Ghoybos. Van de totale storting van de gemeenten voor ZZG-projecten resteert nu definitief €156.060,- incl. BTW. Voor de bestemming van het resterende bedrag à €156.060,- heeft het Algemeen Bestuur op 6 juli 2016 besloten om samenwerking te  zoeken met geëigende instanties, zoals de Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland, hierna genoemd als Landschapsfonds. Het PHO op 15 november 2017 heeft eveneens geadviseerd om, via het Landschapsfonds, de middelen in  te zetten voor kleine (particuliere) landschapselementen.
Beslispunten:
In te stemmen met:

 • Het handhaven van de reserve ‘Natuurlijke, landschappelijke of recreatieve elementen op particulier terrein’ tot het moment dat de stichting Landschapsfonds Holland Rijnland daadwerkelijk haar middelen heeft uitgeput voor  beheer van boerenlandpaden en/of de middelen via het Landschapsfonds ingezet kunnen worden voor kleine landschapselementen;
 • Het instellen van een onderzoek naar een manier om de reserve effectief en efficiënt in te zetten via het Landschapsfonds (als fondsbeheerder) en weg te zetten via een instantie als bijvoorbeeld de Groene Motor;
 • Het mandateren van het DB om te besluiten wanneer de reserve kan vrijvallen ten gunste van het Landschapsfonds.
 • Adviesnota ZZG Zuidvleugel Zichtbaar Groener
  (87 kb)

10 Kadernota 2019: Inhoudelijk

Jaarlijks worden door het Algemeen Bestuur de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting van het komende jaar vastgesteld. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van het eerste concept kadernota 2019 en hun gevoelens ten aanzien van de concept kadernota 2019 kenbaar te maken. De kadernota zal in deze vergadering nog niet worden vastgesteld; dit staat gepland voor de vergadering van het AB van 14 maart 2018.

11 Benoeming secretaris-directeur

Sinds 1 januari 2016 is mevrouw Bakker secretaris-directeur a.i. van Holland Rijnland. Op 9 juni 2016 is haar tijdelijke aanstelling verlengd tot en met december 2017. Met dit voorstel zal er een einde komen aan het tijdelijke karakter van haar rol als secretaris-directeur en zal mevrouw Bakker een vaste aanstelling krijgen.
Beslispunt:

11 Rondvraag en Sluiting

Volgende vergadering van het Algemeen Bestuur:
14 maart 2018, in Katwijk

Back To Top
Ga naar de inhoud