Algemeen Bestuur 11 oktober 2017 (toegevoegd presentaties)

20.00
Gemeentehuis Leiderdorp

01 Opening en vaststelling agenda

02 Verslag Algemeen Bestuur 21-06-2017

Beslispunt:

03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen

 • Mededeling:
  • Cofinancieringsprojecten

04 Organisatieverordening 2017

Op grond van artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling stelt het Algemeen Bestuur een verordening vast betreffende de ambtelijke organisatie van hetsamenwerkingsorgaan. Nu het organisatieplan 2015 en het functieboek op verschillende punten moesten worden aangepast, is het een natuurlijk moment om  ook de organisatieverordening te actualiseren en de organisatieverordening van 2009 in te trekken.
Beslispunt:

05 Tussentijdse Rapportage 2017

Overeenkomstig de Financiële verordening ontvangt u hierbij de tussentijdse rapportage 2017.
Beslispunten:

 • In te stemmen met de onttrekking uit de reserve BWS Duin- en Bollenstreek van € 90.221 en dit bedrag terug te betalen aan de deelnemende gemeenten en deze reserve op te heffen;
 • In te stemmen met de uitbetaling aan de deelnemende gemeenten van de in 2016 vrijgevallen voorziening BWS Duin- en Bollenstreek van € 102.434;
 • In te stemmen met de uitbetaling aan de deelnemende gemeenten van de in 2016 vrijgevallen voorziening BWS Rijnstreekberaad van € 142.880;
 • In te stemmen met de onttrekking uit de reserve Decentrale arbeidsvoorwaarden van € 20.289 en deze reserve op te heffen;
 • In te stemmen met de onttrekking uit de reserve Overlopende algemene projecten € 64.392 en deze reserve op te heffen;
 • In te stemmen met de onttrekking uit de reserve Mobiliteitskosten € 20.884 en deze reserve op te heffen;
 • In te stemmen met onderstaande begrotingswijziging.
   
  Programma L/B 2017
  Frictie en Transitie (loonkosten boventalligen Kracht#15) L -48.965
  Subtotaal -48.965
  Frictie: Begeleidingskosten boventalligen en kosten eerdere boventalligen B -20.884
  L 90.000
  Subtotaal 69.116
  Inhoudelijke Agenda B -1.055.895
  L 912.630
  Subtotaal -143.265
  TWO L 316.000
  Subtotaal 316.000
  Bestuur en middelen B -20.289
  Bestuur en middelen L 157.500
  Subtotaal 137.211
  Totaal 330.097

   

 • Adviesnota Turap 2017
  (76 kb)
 • Tussentijdse rapportage 2017
  (194 kb)

06 Auditcommissie

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 maart 2017 is een tijdelijke auditcommissie samengesteld bestaande uit leden van het Algemeen Bestuur, te weten dhr. R. Vrugt (Alphen aan den Rijn), dhr. E. Krijgsman (Leiden) en dhr. T.P. Adamse (Hillegom). Bij deze tijdelijke instelling is de wens geuit om een definitieve auditcommissie voor Holland Rijnland in te stellen. Het reglement daarvoor wordt met deze nota ter vaststelling aangeboden.
Beslispunten:

 • Het reglement op de Auditcommissie Holland Rijnland vast te stellen;
 • Dhr. R. Vrugt (Alphen aan den Rijn), dhr. E. Krijgsman (Leiden) en dhr. T.P. Adamse (Hillegom) te benoemen als leden van de auditcommissie Holland Rijnland;
 • De heer R. van Dijk te benoemen als secretaris en mevrouw M.C.F. Valasek-Slijkhuis te benoemen als plaatsvervangend secretaris.
 • Adviesnota
  (75 kb)
 • Reglement op de auditcommissie Holland Rijnland 2017
  (85 kb)

07 Informatienota Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025

Kennisnemen van:
De ondertekening van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 tijdens het regiocongres op 27 september, waarmee de partners de ambities en uitvoeringslijnen in het akkoord onderschrijven en voor de realisatie hiervan capaciteit en middelen beschikbaar stellen. Hiermee geeft de regio invulling aan het speerpunt uit de Inhoudelijke Agenda om met de provincie Zuid-Holland een gebiedsdeal te sluiten over de regionale bijdrage aan verduurzaming en vermindering van energiegebruik.

08 Overdracht fietsknooppuntennetwerk

Een mondelinge toelichting van de portefeuillehouder.

09 Jaarverslag 2016 Regionaal Bureau Leerplicht

Het RBL jaarverslag geeft informatie over het gevoerde beleid in het schooljaar 2016-2017 ten aanzien van de leerplichtfunctie en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaten van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Holland Rijnland.
(Met presentatie)
Kennisnemen van:
Jaarverslag 2016-2017 Regionaal Bureau Leerplicht

10 TWO

Presentatie van Paul Grob, hoofd TWO

11 Rondvraag en Sluiting

Volgende vergadering van het Algemeen Bestuur:
13 december 2017, in Alphen aan den Rijn

Back To Top
Ga naar de inhoud