Algemeen Bestuur 06 juli 2016

01 Opening en vaststelling agenda

01a Derde wijziging Reglement van Orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland
Na de vorige vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) is er vanuit twee clusters het verzoek gekomen om bij vergaderingen van het AB de AB-leden per cluster gegroepeerd bij elkaar te laten zitten. Omdat in het Reglement van  orde Algemeen Bestuur staat dat de zitplekken voor het begin van een zittingsperiode vastgesteld worden, is een kleine wijziging nodig.
Beslispunt:

02 Verslag Algemeen Bestuur d.d. 23-03-2016
Beslispunt:

03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/

Mededelingen:

  • Stand van zaken Duinpolderweg
  • Termijn mevrouw L.A.M. (Loes) Bakker als interim Secretaris Directeur
    In de vorige AB-vergadering (23 maart) is de aanstelling van Loes Bakker als secretaris directeur a.i. bekrachtigd. De vergadering zou nog worden geïnformeerd over de termijn waarvoor de interim-benoeming geldt. Het  Dagelijks Bestuur besluit haar aan te stellen voor de periode van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2017.

Ingekomen stukken:

04 Jaarstukken 2015 Holland Rijnland
In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de jaarstukken van het voorgaande begrotingsjaar door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld. De voorschriften voor het vaststellen van de jaarstukken geven aan dat de
jaarstukken van een gemeenschappelijke regeling binnen 14 dagen na vaststelling maar in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgend op het jaar waarvoor de jaarstukken gelden bij de provincie moet zijn aangeboden. In bijlage treft  u de jaarstukken 2015 van Holland Rijnland.
Aan het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de jaarstukken 2015 van Holland Rijnland vast te stellen. Deze jaarstukken betreffen de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.
Beslispunten:

05 Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2020
Bijgaand treft u aan de begroting van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland voor het jaar 2017 en de meerjarenbegroting 2017-2020. Voor de opbouw van deze begroting en de toelichting hierop wordt verwezen naar de in het begrotingsboekwerk opgenomen Algemene Beschouwingen. Deze ontwerpbegroting is voorgelegd aan de gemeenteraden van deelnemende gemeenten met het verzoek hun gevoelen met betrekking tot de ontwerpbegroting  schriftelijk aan ons kenbaar te maken. De reeds binnengekomen zienswijzen zijn als bijlagen bijgevoegd.
Beslispunten:

06 Afronden overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener
Op 12 oktober 2005 heeft het Algemeen Bestuur de overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG) vastgesteld en ingestemd met de regionale bijdrage. Met deze overeenkomst besloten Rijk, provincie en regio om negen groene recreatiegebieden in (toenmalig) Holland Rijnland te ontwikkelen en hier middelen voor te reserveren.
In 2009 heeft de provincie Zuid-Holland echter een bezuinigingsronde doorgevoerd. Vervolgens kondigde het Rijk op 20 oktober 2010 aan fors te bezuinigen op natuur en landschap, waaronder de ecologische hoofdstructuur (EHS) en recreatie om de stad (RODS), dat in Zuid-Holland ondergebracht was in de overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener. Door deze twee bezuinigingsronden viel 75% van de financiering onder de projecten weg en kon een  deel van de ZZG-projecten in Holland Rijnland niet of slechts in versoberde vorm uitgevoerd worden. Provincie, (toenmalig) Holland Rijnland en gemeenten hebben uiteindelijk via de ZZG-overeenkomst een financiële bijdrage aan  vier van de negen projecten gegeven. Hierdoor is slechts een klein deel van de oorspronkelijk gereserveerde middelen besteed. Zie bijlage 1 voor meer achtergrond informatie.
Op 12 juni 2012 heeft het Dagelijks Bestuur besloten dat, als er definitief duidelijkheid is over het wel of niet realiseren van de ZZG-projecten, zij het Algemeen Bestuur zal vragen een besluit te nemen over de bestemming van de resterende middelen. De provincie heeft vorig jaar de finale afronding van ZZG per brief bevestigd (zie bijlage 2). De gemeente Kaag en Braassem is na jarenlange onduidelijkheid in najaar 2015 begonnen met de uitvoering van het project Ghoybos. Van de totale storting van de gemeenten voor ZZG-projecten resteert nu definitief €156.060. De vraag ligt nu voor wat er met de resterende middelen gaat gebeuren. Voorgesteld wordt om het resterend budget te reserveren ten behoeve van het Landschapsfonds Holland Rijnland.
Beslispunten:

Back To Top
Ga naar de inhoud