Regionale Jeugdhulp innoveert en transformeert

Woensdag 5 juli, in Brasserie De Burgt in Rijnsburg, was het woord aan de jeugdhulpaanbieders in de regio Holland Rijnland. Tijdens het door TWO Jeugdhulp georganiseerde Themacafé, gaven aanbieders inzicht in de wijze waarop zij, vaak in samenwerking met andere partijen, jeugdhulp vernieuwen. Na afloop toonden veel van de aanwezige zorgaanbieders, raadsleden en wethouders zich dik tevreden over de verstrekte informatie.Klik om de foto te vergroten

De invoering van de Jeugdwet in 2015 verlegde de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp van rijk, provincie, zorgkantoren en zorgverzekeraars naar gemeenten. Het beoogde ook een inhoudelijke verandering van de jeugdhulp. Om deze inhoudelijke vernieuwing te versnellen, stelden de gemeenten in Holland Rijnland het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp in.

Tijdens het Themacafé kwamen innovatieve initiatieven aan bod die vanuit dit fonds worden gefinancierd. Na een korte plenaire discussie werd in zeven parallelle sessies tekst en uitleg gegeven over vernieuwende jeugdhulp in de praktijk.

 1. Ketenverantwoordelijkheid 24-uursvoorziening

In de grote zaal van De Burgt bespraken de deelnemers het gezamenlijk plan van zes aanbieders voor 24-uurszorg in de regio. Met dit plan willen aanbieders de toegang en de behandeling van 24-uurszorg organiseren voor de meest complexe situaties. Tijdens de verhelderende presentatie was er de gelegenheid voor vragen en discussie tussen raadsleden en zorgaanbieders. Vanzelfsprekend kwamen er vragen los rond ontwikkelingen die ook de aandacht van de landelijke media trekken. De vraag of dit plan wachtlijsten altijd voorkomt konden aanbieders niet met ja beantwoorden. Maar wel werd benadrukt, dat dit  plan er aan bijdraagt  dat ouders en kinderen in één keer op de goede plek terechtkomen. Door de bundeling van expertise neemt de kwaliteit van de behandeling toe, wat positief is om wachtlijsten te verkorten.

 1. De Duinpieper en Het Raamwerk

Sommige kinderen met een (ernstige) verstandelijke beperking zitten een beetje tussen onderwijs (speciaal onderwijs) en dagactiviteiten (jeugdhulp) in. Hoe kan een vorm worden georganiseerd tussen onderwijs en jeugdhulp waarbij de leercapaciteit van jonge kinderen optimaal wordt benut? De Duinpieper en Het Raamwerk sloegen de handen ineen. De Duinpieper is een Noordwijkse school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Het Raamwerk ondersteunt en begeleidt onder andere kinderen met meervoudige beperkingen. Aan de hand van filmpjes werd uitgelegd hoe de dagelijkse praktijk van een groep eruitziet. Eind mei is gestart met een eerste groep. Na de zomervakantie gaan ze door. Beide organisaties hopen dat na 2017 het plan binnen de contractering wordt meegenomen, waardoor een tweede groep van start kan gaan. De aanmelding van het aantal kinderen voor deze tussenvorm neemt namelijk toe. Wat opvalt bij de kinderen die aangemeld worden, is dat er veel kinderen van buitenlandse komaf zijn en dat er ernstige zorgsystemen om het kind aanwezig zijn.

 1. ADHD-straat met vrijgevestigden

Pep junior is de kinder- en jeugdafdeling van de Pep-groep, een praktijk voor eerstelijns psychologie met als thuisbasis Noordwijk. In deze sessie werd uitgelegd hoe de ondersteuning voor kinderen integraal, en dichtbij huis kan worden aangeboden. Daarbij spelen vrijgevestigde aanbieders voor geestelijke gezondheidszorg een belangrijke rol. Tijdens deze sessie waren er geanimeerde discussies over dit project. De deelnemers waren divers, dus de vragen over het project liepen sterk uiteen. Hoe gaan jullie om met het instellen van de medicijnen voor kinderen? Zullen we bij elkaar komen en bezien of we (Curium en PEP Junior) samen oudergroepen kunnen organiseren? Duidelijk werd in ieder geval dat het project lokale ketenzorg van verschillende kanten met belangstelling wordt gevolgd. Daarbij gaat het vooral over daadwerkelijke kostenbesparingen en of het bruikbaar is voor andere vormen van hulpverlening.

 1. Haven 71

Haven 71 is een samenwerkingsverband tussen de Leo Kannerschool en Inzowijs. Hierdoor komen speciaal onderwijs en jeugdhulp bijeen. De Leo Kannerschool richt zich als speciaal onderwijs vooral op kinderen met autisme. Op scholen begeleidt Inzowijs kinderen met psychiatrische problematiek. Zo wordt op een school jeugdhulp integraal en in de leefwereld van het kind, op school, aangeboden. Dat is voor het kind zelf veiliger. Daarnaast kan hulp snel aan de behoefte van het moment worden aangepast, levert het minder bureaucratie en meer besparing. Wat overheerste was dat we het onderwijssysteem zeer ingewikkeld hebben gemaakt, juist ook voor kinderen met autisme. Na een boeiende toelichting op autisme kwam het tot een bevlogen stip op de horizon: de combinatie van onderwijs en jeugdhulp, werkend vanuit dezelfde doelstelling. De aanwezigen waren onder de indruk van het enthousiasme waarmee partijen nu al aan de slag gaan: gewoon doen.

 1. Ambulante zorg-onderwijstrajecten nieuwe stijl

Cardea en Prodeba willen gezamenlijk invulling geven aan de ambulante zorg-onderwijstrajecten nieuwe stijl. Het doel is een integraal zorgaanbod op én samen met scholen. Op die manier kan kinderen onderwijs op maat worden aangeboden. Daarbij wordt niet alleen gekeken wat een individueel kind nodig heeft, maar wat er in een speciaal onderwijs-klas nodig is. Dat betekent wel een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, zowel inhoudelijk als financieel. En dat vraagt weer commitment van vele partijen, van onderwijs, gemeenten en zorginstellingen. Eind dit jaar start het onderzoek naar de mogelijkheden waarna volgend jaar wellicht een pilot kan starten. Tijdens deze sessie  kwamen duivelse dilemma’s op tafel: wat doe je als jeugdhulpaanbieder als het alternatief van jouw hulp is dat een kind van school wordt gestuurd? Hoe blijf je door alle wetgeving heen het kind zien? Het resulteerde in geanimeerde discussies en groeiende interesse in het vervolg.

 1. Doorontwikkeling E-health

Wat betekent de inzet van vijf E-health modules voor de behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg. Hoe werken specialistische GGZ en opvoedhulp hierin samen met elkaar? In deze sessie werd eveneens volop gediscussieerd.  Ook hier was het publiek divers. Enkele kernvragen die aan de orde kwamen waren: kan E-health de fysieke afspraken helemaal vervangen? Het antwoord daarop luidde nee. Hoe kun je er voor zorgen dat E-health goed is ingebed in de organisatie en bij de mensen die het gaan gebruiken? Alle aanwezigen waren het er over eens dat E-health een goede mogelijkheid is om behandelingen te ondersteunen. Het project wordt nu toegespitst op twee organisaties, maar we kunnen er zeker voor het hele jeugddomein er van leren.

 1. Diverse plannen binnen de Geestelijke gezondheidszorg (J-GGZ)

Een virtueel vriendje ter ondersteuning bij behandeling, betere samenwerking in de veiligheidsketen of samenwerken met het onderwijs. De deelnemers werden verrast door vier plannen binnen de J-GGZ. Dit waren:

 • De samenwerking van JOT(JOngerenTeam) en FACT Jeugd;
 • Veilig sterk: naar een andere manier van samenwerking binnen het gezin als de veiligheid in het geding is
 • Samen sterk: versterk en ondersteun de ouders van jeugdigen met depressie, zodat het effect van de behandeling meer duurzaam wordt.
 • Back tot the future: naar integrale manier van samenwerking tussen ggz en en jeugd- en opvoedhulp voor jeugdigen die (dreigen) thuis te zitten.

Tijdens de afsluitende markt was nog de gelegenheid om onder genot van een hapje en een drankje alle vragen te stellen die tijdens de sessies niet aan de orde waren geweest.

Hieronder kunt u de diverse presentatie downloaden:

Back To Top
Ga naar de inhoud