PHO Maatschappij 14 oktober 2015

01 Opening en vaststelling agenda
09.00-09.05

02 Vaststelling verslag vergadering PHO Maatschappij
09.05-09.10

03 Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming
09.10-09.30

04 Academische Werkplaats Gezin aan Zet
09.30-09.45

De Jeugd- en Gezinsteams zijn in alle gemeenten werkzaam. De Awp heeft als doel een zelfevaluatiecyclus te ontwikkelen voor alle JGT’s, te beginnen bij 3 teams (Leiden, Nieuwkoop en Lisse). De opgedane kennis kan door de samenstelling/deelname van veel partners in deze academische werkplaats breed gedeeld worden, ook met andere zelfsturende teams zoals sociale wijkteams, kernteams, tom teams.
Voorstel:

05 Kwartaalrapportage Q2 inkoop jeugdhulp 2015
09.45-10.15

Met kwartaalrapportages geeft de regio inzicht in het verloop van de uitvoering van de Jeugdwet in de regio van Holland Rijnland. Deze rapportages bevatten gegevens over het aantal cliënten dat in zorg is en de kosten die hiervoor zijn gemaakt. Zodra de analyse van de gegevens voor de tweede rapportage gereed is, wordt de kwartaalrapportage nagezonden.
Voorstel:

06 Plan van aanpak meerjarenbeleidskader Opvang en Bescherming
10.15-10.35

In de regio Holland Rijnland is afgesproken dat centrumgemeente Leiden meeloopt met het ondersteuningsprogramma van de VNG om een nieuw beleidskader te ontwikkelen op gebied van Maatschappelijke opvang, Beschermd wonen, regionaal kompas en OGGZ algemeen. De centrumgemeente heeft daartoe een plan van aanpak gemaakt. Ondanks de onzekerheden door landelijke ontwikkelingen op inhoudelijk en financieel gebied, willen we met dit plan van aanpak inhoud en tempo voorlopig vastleggen.
Voorstel:

 • Akkoord te gaan met de inhoudelijke uitgangspunten en doelen voor het beleidskader Opvang en Bescherming;
 • Akkoord te gaan met de wijze waarop we cliënten, regiogemeenten en zorgaanbieders betrekken bij het beleidskader;
 • Akkoord te gaan met de wijze van inspraak voor regiogemeenten en bestuurlijke planning van het beleidskader.
 • Adviesnota
  (79 kb)
 • Memo: meerjarenbeleid Opvang en Beschermd Wonen
  (48 kb)

07 MEE specialistenpool en coördinatie integrale vroeghulp
10.35-10.55

Cliëntondersteuning voor mensen met een handicap (zintuiglijk, lichamelijk en verstandelijk, niet-aangeboren hersenletsel en autisme) wordt gegeven door MEE. In 2015 hebben de regiogemeenten allen MEE lokaal gesubsidieerd op vier onderdelen; de lokale inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning, de lokale inzet in de Jeugd- en Gezinsteams, de regionale inzet van een specialistenpool en de regionale coördinatie van de integrale vroeghulp.

Voorstel is om voor 2016 de regionale voorzieningen opnieuw op regionaal niveau in stand te houden.
Voorstel:

 • In 2016 de regionale inzet van MEE ZHN in de specialistenpool en de integrale vroeghulp te blijven bekostigen. (Deze afspraak geldt niet voor de gemeente Voorschoten. Zij zijn inzake de cliëntondersteuning aangesloten bij de regio Haaglanden);
 • Aan MEE als voorwaarde mee te geven dat zij een plan opstellen om het gebruik van de specialistenpool te bevorderen in gemeenten waar nu nog niet veel gebruik van de specialistenpool wordt gemaakt;
 • De kosten voor deze voorzieningen te verdelen over de deelnemende gemeenten op basis van dezelfde verdeelsleutel als in 2015;
 • De kosten voor deze voorzieningen op te nemen in de gemeentelijke subsidie-beschikkingen MEE ZHN 2016.
 • Adviesnota
  (156 kb)
 • Halfjaarrapportage specialistenpool januari-juni 2015
  (197 kb)

08 Aanbod MBO-onderwijs in de regio
10.55-11.10

Door de gedeeltelijke ontmanteling van ROC Leiden komt het aanbod van MBO-opleidingen in de regio de komende jaren zowel qua inhoud als huisvesting in beweging. De rol van de gemeenten daarbij is niet duidelijk. Het is voor gemeenten van belang dat zowel voor de optimale afstemming onderwijs-arbeidsmarkt als de kansen van kwetsbare jongeren op MBO- niveau 1 en 2 er een kwalitatief goed en toegankelijk MBO-onderwijsaanbod in de regio beschikbaar is.
Voorstel:

 • Meningsvormend te discussiëren of en welk signaal gemeenten gezamenlijk kunnen afgeven om invloed uit te oefenen op de spreiding en inhoud van het aanbod van MBO-onderwijs in de regio;
 • De aanbevelingen van gemeente Noordwijkerhout te bespreken en hierover te besluiten.
 • Adviesnota
  (334 kb)
 • Beoordeling aanvraag fusie
  (460 kb)

09 Rondvraag en sluiting
11.10-11.30

Back To Top
Ga naar de inhoud