Regiocongres 27 mei 2014

01 Opening en vaststelling agenda

02 Aanwijzen van de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland en aanwijzing van de leden van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland

Nadat in alle gemeenten de collegevorming rond is, zal de voorzitter in overleg met de colleges van burgemeester en wethouders de voordracht opstellen.

03 Verslag Algemeen Bestuur d.d. 5 maart 2014 en lijst van toezeggingen
Voorstel:

04 Mededelingen, ingekomen stukken, binnengekomen uitnodigingen, uitgegane stukken, verslagen

05 Rondvraag en Sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud