Zuid-Holland introduceert subsidie voor groot onderhoud aan molens

De provincie Zuid-Holland heeft de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 (MOLENSZH) gewijzigd.

De wijziging betreft met name de toevoeging van een nieuw onderdeel binnen de regeling: groot onderhoud. Onder groot onderhoud wordt onderhoud verstaan dat noodzakelijk is voor het herstel van ten hoogste twee onderdelen van de molen.

Het nieuwe onderdeel wordt aan de regeling toegevoegd om de achterstand in groot onderhoud aan Zuid-Hollandse molens in te lopen. Eigenaren van molens besparen namelijk vaak op groot onderhoud totdat de ondergrens van de restauratienoodzaak is bereikt, waardoor zij in aanmerking kunnen komen voor een restauratiesubsidie. Hierdoor worden de te verrichten – en te subsidiëren – werkzaamheden groter en kostbaarder.

Subsidie voor groot onderhoud kan aan eigenaren van een molen of standerdmolen worden verstrekt ten behoeve van het in stand houden van de molen. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 40.000. Indien de subsidie minder bedraagt dan € 7500, wordt de subsidie niet verstrekt.

Aanvragen voor het nieuwe onderdeel kunnen van 1 augustus tot 1 oktober 2016 worden ingediend bij de provincie Zuid-Holland. Indien de binnen de aanvraagperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het (nog niet vastgestelde) subsidieplafond te boven gaan, worden aanvragen gerangschikt op basis van de volgende criteria:

  • begrote totale subsidiabele projectkosten;
  • standerdmolen of soort molen;
  • type eigenaar;
  • type werkzaamheden.

Bestaand onderdeel hernoemd

Tegelijk met de introductie van het nieuwe onderdeel ‘groot onderhoud’ is het bestaande onderdeel ‘instandhouding’ hernoemd tot ‘onderhoud’. Dit ter verduidelijking van het verschil tussen groot onderhoud en onderhoud. Onder onderhoud verstaat de provincie noodzakelijke reguliere werkzaamheden die gericht zijn op het behoud van monumentale waarde.

Back To Top
Ga naar de inhoud