Terugkoppeling Themacafé Duurzame Landbouw d.d. 28 juni – Uitdagingen voor duurzame landbouw

landbouwIn het dichtbevolkte Zuid Holland wordt in toenemende mate een beroep gedaan op grond. Tegelijkertijd neemt de vraag naar duurzaam gekweekt voedsel en streekproducten toe. Tijdens het Themacafé Duurzame Landbouw van 28 juni, georganiseerd door Holland Rijnland, bleek dat de landbouw voor een ongekende uitdaging staat. Een stelling die de aanwezigen bij de Willemshoeve in Voorhout onderschreven.

Volgens Kees den Ouden, dagelijks bestuurslid van Holland Rijnland, staat landbouw in de regio als duurzaam goed bekend. ‘Dat heeft ook te maken met de veranderende vraag van de consument’, betoogde hij. ‘Op die manier zijn ook de plofkippen uit de schappen bij de supermarkt verdwenen. Dat daarnaast ook producten van dicht bij huis gewild zijn, speelt eveneens mee.’

Toch moet er nog het nodige gebeuren, betoogde Hans Koot van de provincie Zuid-Holland. Volgens hem is de urgentie groot dat de sector een grote sprong voorwaarts maakt. ‘De landbouw in de regio moet gezonder, duurzamer en tegelijkertijd betaalbaar blijven. Daarvoor zijn grote innovaties nodig in de hele voedselketen. Met kleine stapjes komen we er niet. Hiervoor zijn pioniers en vernieuwers nodig.’ Om dat te faciliteren organiseerde de provincie onder meer het voedselvernieuwingsfeest op 11 mei en ontwikkelde ze de website www.voedselfamilies.nl.

Ook de volgende spreker, Erwin Haveman van LTO Noord, beaamde het belang van het initiëren van nieuwe projecten. Haverman noemde de proeftuin Vruchtbare Kringloop , waarin vele aspecten samenkomen, zoals: kringlooplandbouw bodem, biodiversiteit en nutriënten. Er wordt hierbij gezocht naar nieuwe ideeën die de verduurzaming van de sector verder helpen, ook als het gaat om het gebruik van duurzame energie, omgevingsbewust onderwijs en agrodiversiteit.

Toch herkenden de aanwezige agrariërs zich niet in de beschrijving. ‘Er gebeurt al heel veel’, betoogde één van de deelnemers. ‘Ik zou niet weten waarom er een beeld wordt geschetst alsof dit nieuw voor ons is.’

Den Ouden suste de gemoederen door te benadrukken dat het niet gaat om een schuldige aan te wijzen, maar om gezamenlijk stappen te maken.

Duurzaam veehouder Freek van Leeuwen omschreef als voorbeeld uit de praktijk hoe het familiebedrijf Boerderij De Vierhuizen duurzaam onderneemt, met aandacht voor de omliggende natuur. Juist de aandacht voor natuur, landschap, milieu maar ook voor de sociale rol die het bedrijf heeft, kan het met de kleine schaal die De Vierhuizen heeft, overleven. ‘De markt is al verbeterd, maar het zou goed zijn als juist maatschappelijke organisaties als Greenpeace of Natuurmonumenten de manier van duurzaam ondernemen zou steunen om draagvlak te creëren’, aldus Van Leeuwen.

Na een korte pauze was er aandacht voor het bijenlandschap. Een bevlogen Menko Wiersema, vanuit de provincie regiocoördinator voor het project Groene Cirkels, zette in vogelvlucht uiteen hoe de teruggang van het aantal bijen een verschraling van natuur  veroorzaakt. ‘De heilige graal is om de bijensterfte omlaag te brengen, waardoor gewassen worden bevrucht en er een kleurrijk landschap ontstaat. Dat is één van de doelstellingen van Groene Cirkels, waarin bierbrouwer Heineken, provincie Zuid-Holland en kennispartner Environmental Research – Alterra – uit Wageningen, samenwerken op thema’s als energie, water, grondstoffen, mobiliteit en leefomgeving. We startten op het bedrijventerrein Grote Polder met de aanleg van plantensoorten die voeding bieden aan bijen en plaatsen bijenhotels. Dat initiatief heeft zich als een olievlek verspreid in de regio. Verschillende gemeenten namen zelf stappen in navolging van dit project en ook Fonds 1818 financierden projecten op dit terrein.’

Theo van Leeuwen, voorzitter van de Groene Klaver, een samenwerkingsverband van agrarische natuurverenigingen, beaamde dat ook in de landbouw initiatieven op dit vlak zijn genomen. Steeds meer agrariërs leggen in verloren hoeken, bijenlandschappen aan. ‘Zeventig procent van het land in de regio is agrarisch. Dat is dus een belangrijke schakel in het bijenlandschap. De aanwezigheid van bijen komt de biodiversiteit ten goede en ook de ontwikkeling van gewassen. Kortom, duurzame landbouw is voor velen van belang.’

En daarmee werd de avond afgesloten. De landbouw in de regio verduurzaamt steeds verder. Voor sommigen mag dat een tandje harder, daarover was discussie.  Maar dat het verduurzamen van belang is, daarover bestond geen twijfel.

Back To Top
Ga naar de inhoud