Toelichting Voortgang Maatregelen RIF Project HOV-net Zuid Holland Noord

Project/maatregelBijdrage vanuit RIFVoortgang
HOV net Zuid Holland NoordTotaal: 37.500.000Deel van de maatregelen gerealiseerd, deel van de maatregelen in voorbereiding, realisatie voorzien na 2022.
HOV corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk€20.530.950,00 gereserveerd vanuit het RIF voor deze lijn.Maatregelen in voorbereiding. Realisatie van het geheel na 2022. Er is afgesproken met de provincie Zuid Holland dat de middelen vanuit het RIF beschikbaar blijven tot halverwege de nieuwe OV concessie. De provincie heeft de infrastructurele maatregelen samen met de gemeenten uitgewerkt tot op VO- niveau. De belangrijkste ontwerp-keuzes zijn vastgelegd in de Nota Voorkeursmaatregelen. GS hebben op 15 juli 2014 besloten dat de R-net bus in de eerste fase zal meerijden met het autoverkeer op de Plesmanlaan en Knoop Leiden West. Op verzoek van de gemeente Noordwijk heeft de provincie een onderzoek Lijnvarianten uitgevoerd. Hierin is voor de relatie Leiden – Noordwijk de huidige route via Rijnsburg vergeleken met het projectalternatief via Katwijk. Uitkomst van het onderzoek is dat de route via Rijnsburg op dit moment meer vervoerwaarde biedt en aantrekkelijker is voor reizigers. Het projecttracé tussen ESA/ESTEC en Noordwijk Picképlein zal dus wellicht later of op een andere wijze worden gerealiseerd. In stuurgroep oktober 2020 is onderzoek verlenging van deze HOV-lijn naar Noordwijk geaccordeerd. Het einddoel is om de busbaan in 2026 in gebruik te kunnen nemen. Deze planning loopt synchroon met de oplevering van het grootste deel van de woningbouw in Plan Valkenburg (PLV). Om dit einddoel te bereiken dient er tijdig een oplossing te komen voor de Duinvallei. Als dit lukt is oplevering van de busbaan in 2026 ambitieus maar niet onhaalbaar. Tot de aanleg van de busbaan rijdt de R-net bus mee met de Rijnlandroute en wordt PLV ontsloten middels de (tijdelijke) halte Valkenburg Oost. Er is n.a.v. de stuurgroep in oktober 2020 nog discussie over al dan niet rekening houden van toekomstige vertramming en de oplossing i.r.t. Duinvallei.
Leiden CS- Alphen a/d Rijn- UtrechtBijdrage vanuit RIF HR 25 % van het totaal voor dit project verdeeld over de 2 treincorridors.Maatregelen in voorbereiding (verkenning/onderzoek), besluitvorming verwacht 29 nov 2020 BO MIRT, realisatie verwacht na 2022 Op dit moment (begin 2020) wordt het plan om de spoorverbinding uit te voeren met snelle intercitytreinen en ondersteunende sprinters verkend in het kader van het MIRT. Dit moet leiden tot een besluit over de projectscope en mogelijke financiering in het najaar van 2020. De ‘versnelde intercity’-variant is nog steeds te beschouwen als na te streven eindbeeld. Onderdeel van dit project is de beoogde realisatie van station Hazerswoude – Koudekerk. De beperkte baanstabiliteit zorgt ervoor dat de versnelde intercityvariant niet op korte termijn gerealiseerd kan worden. Als tussenvariant zijn middellange termijnmaatregelen geformuleerd. Hierin wordt de sprinter die tussen Leiden en Alphen aan den Rijn rijdt doorgetrokken wordt naar Utrecht Centraal. De sprinter moet dan vier keer per uur gaan rijden.
Alphen aan den Rijn – Gouda (trein)Bijdrage vanuit RIF HR 25 % van het totaal voor dit project verdeeld over de 2 treincorridors.Maatregel gerealiseerd. R-net tussen Alphen aan den Rijn en Gouda is met ingang van december 2016 gaan rijden. Medio 2017 is de frequentie van deze verbinding in de spits verhoogd naar een kwartierdienst.
HOV corridor Alphen aan den Rijn - SchipholGeen gespecificeerde bijdrage vanuit het RIFMaatregel gerealiseerd. De snelheid- en doorstromings-maatregelen zijn gerealiseerd. De middelen voor de maatregelen die reeds in de uitvoering zitten zijn beschikbaar. Er wordt onderzocht of er nog meer verbeteringen in Alphen aan den Rijn en Leimuiden mogelijk zijn.
HOV Leiden-Leiden LammenschansGeen gespecificeerde bijdrage vanuit het RIFDeel in uitvoering, deel in voorbereiding, realisatie van deze lijn verwacht in 2022 deel Hooigracht is vanaf januari 2020 inmiddels volop in uitvoering en is volgens de huidige planning in december 2020 gereed; Het uitvoeringsbesluit van tracédeel Langegracht wordt in maart/april 2020 behandeld door de raad. Het ontwerp wordt dit jaar verder afgerond en de uitvoering voorbereid. De uitvoering van dit tracé start conform planning in januari 2021 en duurt 1 a 1.5 jaar; Voor tracédeel Schuttersveld wordt het ontwerp binnenkort opgestart. Uitvoering van dit tracédeel is uiterlijk eind 2022 gereed.
HOV corridor Leiden- Leiderdorp-SchipholGeen gespecificeerde bijdrage vanuit het RIFGerealiseerd, een deel vooralsnog met een andere invulling dan beoogd Het gaat om twee afzonderlijke opgaven, waarvoor de oplossingen met elkaar samenhangen: Snelle, betrouwbare en frequente verbinding tussen Leiderdorp en Leiden CS op R-net niveau. Snelle betrouwbare verbinding tussen Leiderdorp en Schiphol. Vooralsnog geen ambitie R- net, mogelijk op termijn (na 2020) doorontwikkeling naar dit niveau. Per december 2012 rijdt Q-liner 365 op deze corridor. Hiermee wordt reeds voorzien in het beoogde kwaliteitsniveau op het traject Leiderdorp – Leimuiden. De gemeente Leiderdorp heeft in 2015 de maatregelen gerealiseerd en bekostigd op het Engelendaal. Deze corridor zat oorspronkelijk niet in de eerste fase van HOV-net Zuid-Holland Noord. Holland Rijnland, de gemeenten Leiden en Leiderdorp en de provincie Zuid-Holland hebben in 2013 – 2014 een verkenning uitgevoerd naar de corridor Leiden – Leiderdorp. Conclusie uit deze verkenning is dat deze corridor kansrijk is om met beperkte middelen op korte termijn op R-net niveau te brengen. Voor het deel binnen de gemeente Leiden worden de werkzaamheden gecombineerd met de aanpassingen aan de Leidse Ring Noord. Uit verdere R-net studie is gebleken dat er voor het doortrekken van de R-net lijn Leiden-Leiderdorp naar Schiphol onvoldoende potentie is. Reizigers uit Leiden zijn sneller met de trein in Schiphol. Voor reizigers die op tussenliggende haltes in of uit stappen rijdt lijn 365 van Leiden over Leiderdorp naar Schiphol. Het aanbod van reizigers is onvoldoende om van deze lijn R-net te maken.
HOV Leiden-Lammenschans - ZoetermeerGeen gespecificeerde bijdrage vanuit het RIFMaatregel gerealiseerd. Dit project is in 2014 gerealiseerd: de infrastructuur is aangepast en de lijn wordt bediend met R-net materieel. Bij de start reed Qliner 365 van Zoetermeer, via Leiden CS naar Leiderdorp (e.v.). Sinds december 2014 rijdt deze lijn als eerste R-net lijn met nummer 400 tussen Leiden en Zoetermeer. Bij verdere realisatie van de R-net verbindingen is het een optie om de verbinding van Zoetermeer via Leiden naar Katwijk/Noordwijk door te trekken. Door de jaren heen is deze lijn heel hard gegroeid en zit anno 2020 tegen zijn capaciteitsgrenzen aan. Dit is in 2020 mede aanleiding voor de provincie Zuid-Holland geweest om een verkenning naar deze lijn te starten. Deze studie wordt in samenhang met HOV Zoetermeer en het verminderen van de druk op het Samenloopdeel van de RandstadRail (station Leidschenveen – station Laan van NOI, een capaciteitsknelpunt) uitgevoerd. De verbinding Leiden-Zoetermeer biedt verder een hoognodig alternatief voor de vaker optredende congestie op de N206 (bereikbaarheidsknelpunt). Holland Rijnland participeert in het onderzoek.

Nieuws

Back To Top
Ga naar de inhoud