Limes Bubble Barrier – Position Paper

Geachte leden van Provinciale Staten,

Hierbij bieden wij u de position paper Limes Bubble Barrier Katwijk aan. Wij brengen u op de hoogte van een unieke kans om in Zuid-Holland een innovatieve hoogwaardige voorziening te realiseren die bijdraagt tot het terugdringen van de plastic vervuiling op het stand en in zee.

De omvang van plastic vervuiling wordt steeds duidelijker.

Probleem

Jaarlijks komt er 4,8 tot 12,7 ton plastic afval uit onze rivieren in de Noordzee

Dit geldt ook voor de Oude Rijn. Het Burgerinitiatief Coast Busters heeft samen met het hoogheemraadschap van Rijnland berekend, dat jaarlijks ruim 1 miljoen objecten, met een gezamenlijk gewicht van 2,3-2,6 ton afval in de Noordzee stroomt. Dit heeft enorme gevolgen voor de biodiversiteit en het leefklimaat aan de kust. Zeker de kleinere plastic deeltjes hebben enorme gevolgen voor het leven in en rond de Noordzee. De plastics hopen zich op in organismen en komen uiteindelijk ook in onze voedselketen terecht. Naast de invloed op organismen en ecosystemen, vervuilt het plastic ook de stranden en maakt deze minder aantrekkelijk voor recreanten, met economische schade als gevolg.

Het Burgerinitiatief Coast Busters is aan de slag gegaan om een oplossing te vinden.

Oplossing

In de monding van de Oude Rijn, kan een Bubble Barrier geplaatst worden. Dit is een bellenscherm, waardoor tot 86% van het plastic afval afgevangen kan worden. Zelfs kleinere deeltjes met een grootte tot 1 millimeter worden afgevangen.

Onderzoek wijst uit dat realisatie van de Bubble Barrier technisch mogelijk is. Deze techniek kan effectief worden ingezet bij Katwijk en vormt geen belemmering voor de primaire functie van het boezemgemaal, het afvoeren van water. De techniek heeft zich al bewezen in een proefopstelling in Amsterdam en in de IJssel (een pilot van TGBB in samenwerking met RWS). De toepassing in de monding van de Oude Rijn zou de eerste volledig operationele installatie in een rivier zijn.

De Bubble Barrier is het meest effectief als deze geplaatst wordt aan de landzijde van het boezemgemaal. De regio Holland Rijnland hecht groot belang aan de realisatie van de Limes Bubble Barrier. (De Bubble Barrier bij Katwijk heeft inmiddels de naam “Limes Bubble Barrier” gekregen, verwijzend naar de Limes, de oude grens van het Romeinse rijk en belangrijke handelsroute. De beoogde locatie voor de Limes Bubble Barrier ligt op deze Limes. Helaas is de Limes tegenwoordig een belangrijke transportroute voor plastic. De barrier moet de grens vormen waar plastic wordt tegengehouden, alvorens het de zee in stroomt.)

Tien gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland hebben het vooronderzoek gefinancierd. De gemeenten hebben nu een bijdrage voor de investering toegezegd. Het hoogheemraadschap van Rijnland neemt de exploitatie voor de periode van 10 jaar voor haar rekening. Het initiatief van de Limes Bubble Barrier krijgt ook steun van de Rotary en het bedrijfsleven.

Draagvlak

Gemeenten, hoogheemraadschap van Rijnland, Rotary en bedrijfsleven werken samen aan de realisatie van de Limes Bubble Barrier.

De realisatie van de Limes Bubble Barrier richt zich eveneens op bewustwording. Het plan is om vlakbij de Limes Bubble Barrier een educatiecentrum en monitoringcentrum in te richten. Dit educatiecentrum toont de gevolgen van plastic vervuiling. Uiteindelijk is gedragsbeïnvloeding essentieel om het gebruik van plastic tegen te gaan. Door monitoring kan de herkomst van het plastic worden onderzocht en brongerichte maatregelen worden getroffen.

Bewustwording

De Limes Bubble Barrier is uitermate geschikt om bewustwording te creëren, onder meer door lesprogramma’s en publieksacties. Dit leidt hopelijk tot gedragsverandering.

De Limes Bubble Barrier komt in het Afwateringskanaal aan de Katwijkse kust. Dit gebied behoort tot het nieuwe Nationaal Park Hollandse Duinen. Voor de officiële status van nationaal park is onlangs een aanvraag ingediend. De doelstelling om tot een duurzaam biodivers park te komen sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de Limes Bubble Barrier.

Recreatie is een belangrijke pijler van de regionale economie. Een schoon strand en goede kwaliteit van het zeewater is essentieel. Onlangs heeft de gemeente Noordwijk de status van kuuroord verkregen. De Limes Bubble Barrier levert hieraan een belangrijke bijdrage.

Regionale bouwsteen

De Limes Bubble Barrier is onderdeel van de regionale ontwikkeling tot een duurzame leefomgeving

Het afwateringskanaal is de monding van de Oude Rijn. De Oude Rijn is een provinciale waterweg. De provincie is hier de vaarwegbeheerder. Het verwijderen en tegengaan van plastic vervuiling is onderdeel van verantwoord beheer. In de startnotitie Toerisme geeft de provincie aan dat de provincie inzet op inspirerende concepten en verhaallijnen. Nederland Waterland wordt genoemd met onder andere het Keringhuis (bij de Maaslandkering). De Limes Bubble Barrier laat met haar educatiepunt zowel technologische vernieuwing als het verhaal van plastic vervuiling zien. In termen van de provincie, de Limes Bubble Barrier heeft alles in zich om een toeristische troef op waterbeheer te worden. De provincie Zuid- Holland is trots op haar kust en geeft in de nota Kust aan in te zetten op versterking van de kwaliteit.

Limes Bubble Barrier – Place of Interest

De Limes Bubble Barrier heeft potentie voor toeristische hot-spot op waterbeheer.

De Provincie heeft afgelopen november het concept waterprogramma uitgebracht en heeft als doelstelling te voldoen aan de Europese kaderrichtlijn water. De Oude Rijn valt onder het stroomgebied Rijndeltas. Doel is te komen tot schoon en gezond water. De Provincie geeft in het waterprogramma specifiek aan om mee te werken aan de verspreiding en terugdringing van specifieke probleemstoffen als microplastics. Initiatieven op dit gebied worden ondersteund.

Limes Bubble Barrier biedt een substantiële bijdrage aan schoon en mooi water

Het burgerinitiatief Limes Bubble Barrier past perfect in doelstellingen provinciaal Waterprogramma.

De totale kosten voor realisatie worden geschat op € 650.000. Definitieve financiering vraagt nog een bedrag van circa.€ 150.000 Een provinciale bijdrage van € 150.000 maakt realisatie mogelijk. De hoogte van deze bijdrage sluit aan bij regionale bijdrage vanuit Holland Rijnland van € 172.500.

Provinciale financiering

Een provinciale bijdrage is essentieel voor een sluitende begroting.

Wij vragen u de realisatie van de Limes Bubble Barrier mogelijk te maken en hiervoor middelen ter beschikking te stellen. Begin april is een bestuurlijk overleg gepland met alle deelnemende gemeenten voor de definitieve besluitvorming. Duidelijkheid vanuit de Provincie over een mogelijke bijdrage zou bijzonder op prijs worden gesteld.

Wij zullen binnenkort met uw fractie contact opnemen om deze oproep toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Namens de Stuurgroep Limes Bubble Barrier:

  • Emile Jaensch, portefeuillehouder Natuur, Milieu en Recreatie in DB Holland Rijnland
  • Jacco Knape, wethouder Katwijk
  • Waldo von Faber, hoogheemraad Rijnland
  • Gert Jan van Dommelen, voorzitter St EndPlasticSoup – Rotary
  • Claar-els van Delft, voorzitter St Coast Busters – initiatiefnemer Limes Bubble Barrier

Emile Jaensch, Jacco Knape

Oegstgeest, 3 februari 2021; Katwijk, 3 februari 2021

Download de brief als pdf
(niet volledig toegankelijk)
113 kb

Nieuws

Back To Top
Ga naar de inhoud