Zienswijze Holland Rijnland aanvullingsregeling geluid Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Mw. C. van Nieuwenhuizen
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

17 juli 2020

Geachte minister Van Nieuwenhuizen,
Vanaf 8 juni 2020 ligt de ontwerp-Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet ter consultatie. In de regeling worden de rekenregels voor de cumulatie van geluid voor luchtvaart aangescherpt. Ook onze regio in het noorden van Zuid-Holland wordt hierdoor geconfronteerd met een zwaardere motivatieplicht voor nieuwe woningbouwprojecten.

De regio Holland Rijnland heeft een grote woningbouwopgave van 30.000 woningen tot 2030. Voor met name de gemeenten Nieuwkoop, Teylingen en Oegstgeest zijn de effecten van de nieuwe rekenregels groot en betekent het dat nieuwbouw aanzienlijk lastiger (zo niet onmogelijk zal worden).

Gezien de woningnood in de Randstad is deze consequentie van de aanscherping van de rekenregels onaanvaardbaar. Niet alleen ons woningbouwprogramma komt onder druk, ook de druk van woningzoekenden uit de bredere regio rondom Schiphol op onze regio zal toenemen wanneer rondom Schiphol niet meer gebouwd kan worden.

Met deze brief onderschrijven wij de zorgen die de Bestuurlijke Regie Schiphol op 23 juni 2020 heeft uitgesproken, mede namens de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in onze regio. De kernvraag die nu voorligt: welke ruimte heeft een gemeente nog om te motiveren dat woningbouw aanvaardbaar is bij een kwalificatie ‘tamelijk slecht’, ’slecht’ of ‘zeer slecht’? En betekent dit dan ook impliciet extra mogelijkheden binnen de geluidswetgeving voor de uitbreiding van het aantal vluchten?

Wij stellen u dan ook voor de cumulatieregels voor luchtvaart beleidsneutraal in de nieuwe regeling te verwerken.

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland,
Loes A.M. Bakker
Secretaris – directeur

Download de brief als pdf
(niet volledig toegankelijk)
166 kb

Nieuws

Back To Top
Ga naar de inhoud