PHO Maatschappij/Jeugd 10 april 2019

09:30 – 12:15 uur
Leiderdorp, raadszaal

Bestuurlijk beraad jeugd

09:30 – 11:00 uur

In het bestuurlijk beraad spreken de portefeuillehouders informeel met elkaar over onderwerpen die verdere bestuurlijke verdieping behoeven.

Leidende principes regionale samenwerking

Toelichting:
Als vervolg op het bestuurlijk beraad van 12 maart 2019 wordt, onder begeleiding van Bianca den Outer, verder vorm gegeven aan leidende principes voor regionale samenwerking in de jeugdhulpregio Holland Rijnland.

Pauze

11:00 – 11:10 uur

PHO Maatschappij/Jeugd

Voorzitter: Fred van Trigt

01. Agenda PHO Maatschappij/Jeugd 10 april 2019
11:10 – 11:15 uur

02. Mededelingen, ingekomen stukken en externe bestuurlijke overleggen
11:15 – 11:20 uur

03. Vaststelling concept (vertrouwelijke) besluitenlijst PHO Jeugd 6 maart 2019
11:20 – 11:25 uur

Vertrouwelijk

Ter informatie

Onderstaande stukken zijn ter informatie, besluitvorming is voor deze stukken (nog) niet van toepassing. Indien bespreken van deze stukken gewenst is, graag voorafgaand aan de vergadering kenbaar maken aan de secretaris van het PHO Maatschappij/Jeugd (via L.van.den.elsen@hollandrijnland.nl).

04. Jaarrapportage Jeugdhulp 2018 Holland Rijnland
De jaarrapportage jeugdhulp 2018 geeft inzicht in de cijfermatige en beleidsmatige ontwikkeling van de regionale jeugdhulp in 2018.

05. Kaderregeling jobcoaching
In het PHO Maatschappij van 30 januari 2019 is ingestemd met de uitgangspunten voor een regionale jobcoachregeling, kaderregeling jobcoaching. Tevens is afgesproken de nadere uitwerking voor te leggen aan het PHO Maatschappij van 10 april. De informatienota informeert u over de voortgang.

06. Proces verlengen resultaatovereenkomst coöperatie JGT
In het memo wordt in het kort een schets van het proces tot het verlengen van de resultaatsovereenkomst Coöperatie jeugd- en gezinsteams Holland Rijnland. Na de tijdslijn wordt in de tekst uitleg gegeven over de onderwerpen die onderdeel uitmaken van het verlengingsproces.

Bespreekpunten

11:25 – 12:05

07. Presentatie begroting Jeugdhulp 2020 en verder
TWO Jeugdhulp en het regionaal beleidsteam verzorgen gezamenlijk een presentatie over de begroting jeugdhulp 2020 en verder en leggen daarbij verschillende scenario’s en inhoudelijke keuzes voor.

08. Rondvraag en sluiting
12:05 – 12:15 uur

Het volgende PHO Maatschappij/jeugd is op 22 mei in de gemeente Kaag en Braassem.

Back To Top
Ga naar de inhoud