PHO Maatschappij 15 maart 2017

REGULIERE VERGADERING

01. Opening en vaststelling agenda
(09:30 – 09:35 uur)

02. Vaststelling besluitenlijst PHO Maatschappij 15 februari 2016
(09:35 – 09:45 uur)

03. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
(09:45 – 09:55 uur)

VOLWASSENENEDUCATIE

04. Subsidieaanvraag en cofinanciering Taalakkoord
(09:55 – 10:10 uur)

Het ministerie van OCW stelt in het kader van het Actieprogramma Tel mee met Taal een subsidie beschikbaar voor samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en andere par-tijen om laaggeletterdheid gezamenlijk aan te pakken.
Op 18 januari jl. is in Holland Rijnland een tweede convenant getekend door meer dan 35 partijen waar zij hun ambities voor het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid in hebben opgenomen.
Om de uitvoering van deze ambities te versterken wordt voorgesteld om voor de taalhui-zen een subsidieaanvraag in te dienen bij OCW en hiervoor cofinanciering te reserveren bij het DB van Holland Rijnland.
Voorstel:

05. Rondvraag en sluiting
(10:10 – 10:20)

BESLOTEN DEEL JEUGD

06. Beoordeling plannen in het kader van het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland
(10:20 – 10:50 uur)

Dit agendapunt wordt in beslotenheid behandeld.

07. Prognose uitgave jeugdhulp 2017 en verder
(10:50 – 11:20 uur)

Dit agendapunt wordt in beslotenheid behandeld.

08. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst extra PHO 15 februari 2017
(11:20 – 11:25 uur)

Dit agendapunt wordt in beslotenheid behandeld.

PAUZE
(11.25 – 11.30)

Gezamenlijk deel Maatschappij en Bestuur & Middelen inclusief lunch
(11:30 – 13:00 )

Dit gezamenlijk deel van het PHO Maatschappij en het PHO Bestuur & Middelen wordt in beslotenheid behandeld.

Back To Top
Ga naar de inhoud