Skip to content

PHO Economische Zaken 12 november 2014

01 Opening, welkom en vaststelling van de agenda

02 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven

03 Conceptbesluitenlijst PHO EZ 1 oktober 2014
Ter vaststelling

04 De speerpunten voor de komende 4 jaar; vervolg

In de vergadering van het PHO EZ van 1 oktober 2014 is er met elkaar van gedachten gewisseld over de taken van Holland Rijnland op het gebied van economie. Hierover is ook gesproken tijdens de individuele gesprekken van portefeuillehouder Hoekstra met de wethouders economische zaken van de gemeenten. Portefeuillehouder Hoekstra geeft een terugkoppeling van deze gesprekken en ligt het vervolgtraject toe.

05 Presentatie regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter

Mirjam Visscher, manager Strategie en Staf van InnovationQuarter (IQ), houdt een presentatie over de begin dit jaar opgericht regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. Wat doet deze organisatie? Wat zijn de speerpunten? Wat is de relatie met het economische beleid van de Zuidvleugel? En wat kan IQ betekenen voor onze regio? Met name deze laatste vraag zal centraal staan in de discussie.

06 Rondvraag en afsluiting van dit deel

PHO ECONOMISCHE ZAKEN / RUIMTE (13.55 – 15.00 uur)

Voorzitter: Jos Wienen
07 Ladder voor duurzame verstedelijking 

In het Besluit Ruimtelijke Ordening is sinds 2012 de verplichting opgenomen om voor elke nieuwe stedelijke ontwikkeling de zogenoemde Ladder voor duurzame verstedelijking (‘de Ladder’) te doorlopen. De Ladder bestaat uit drie treden die verplicht doorlopen moeten worden om er voor zorgen dat de ruimte binnen bestaand stedelijk gebied (incl. dorpen) optimaal benut wordt. Ook de provincie heeft het verplichte gebruik van de Ladder opgenomen in de Verordening Ruimte en de Visie Ruimte en Mobiliteit.

Dit betekent dat de Ladder de komende jaren een grote rol gaat spelen in de ruimtelijke planning. Alle gemeenten zullen ermee te maken krijgen, maar bij de uitvoering lopen zij wel tegen een aantal problemen en vragen aan. Ook zijn er al veel gemeenten in Nederland onderuit gegaan bij de Raad van State op basis van de Ladder.

Stec Groep zal – na een korte inleiding over wat de Ladder voor duurzame verstedelijking inhoudt – aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden laten zien hoe de Ladder concreet en succesvol kan worden toegepast en stand kan houden bij de Raad van State.

Op 2 en 15 september hebben ongeveer 40 medewerkers van de gemeenten in Holland Rijnland deelgenomen aan een door de regio georganiseerde workshop over dit onderwerp. Het onderwerp leeft dus. Zie de bijlage voor een informatienota over de Ladder voor Duurzame verstedelijking.

Voorstel:
Kennis te nemen van de presentatie over de Ladder voor duurzame verstedelijking en met elkaar van gedachte te wisselen hoe hier mee om te gaan.

Back To Top
Ga naar de inhoud