Skip to content

PHO Economie en Leefomgeving 09 november 2016

09 november 2016
15:30-17:00
Gemeentehuis Alphen aan den Rijn

Sander van Voorn, programmamanager bij Greenport Aalsmeer

Geeft een presentatie over wat de greenports nodig hebben van de overheid en zijn ervaringen met de Noordelijke Randstad en de Metropoolregio Amsterdam die inspirerend kunnen zijn  voor de greenports in Holland Rijnland en de Zuidelijke Randstad.

Inventarisatie ontwikkelingen ten behoeve van de Kadernota 2018

Momenteel wordt toegewerkt naar de begroting 2018. Dit conform de wens van de diverse gemeenteraden. Hiertoe dient een kadernota te worden opgesteld. In de vorige regiomiddag is   besproken dat er in deze kadernota niet alleen een financiële trendontwikkeling dient te worden gegeven, maar ook een doorzicht op de inhoudelijke ontwikkeling op de verschillende  domeinen. Zoals ook gegeven via de Memo stand van zaken Speerpunten van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland’, die ter kennisname naar de PHO’s is gestuurd in de vorige  regiomiddag .
In dit agendapunt willen we met u, in het licht van de begroting van de organisatie Holland Rijnland, bespreken:

  • Welke ontwikkelingen zien we in 2018 en wat dit betekent voor de rol en inzet van de organisatie Holland Rijnland?
  • Blijven we hetzelfde doen als geprognotiseerd voor 2017, of verandert de inzet of vervallen zelfs thema’s waar het de inzet van Holland Rijnland betreft?
  • Voorzien we nieuwe trends of ontwikkelingen die mogelijk tijd gaan vragen?

Dit vooruitlopend op de verdere uitwerking en de behandeling van de begroting 2018. Op onderdelen is dit lastig, maar de ambitie is er om begroting voor 2018 toch zo scherp mogelijk  (SMART) te formuleren. Waarbij er tevens ruimte dient te zijn voor het onverwachte.
De discussie hierover zal plaats vinden aan de hand van een presentatie en vraagstellingen door de voorzitter. Aan u de vraag om vooruitlopend bij u zelf na te gaan welke ontwikkelingen u ziet.

Dr. Frank Molster, manager LiS-TOP bij de Leidse instrumentmakers School (LiS)

Geeft een presentatie over het inspelen op de behoefte van de ruimtevaartsector aan gespecialiseerde MBO technici door het opzetten van een specialistische opleiding precisietechnologie voor de ruimtevaart (Instrumentation for Space). Het budget om deze opleiding op te kunnen zetten is bijeengebracht door het bedrijfsleven, overheden (Holland Rijnland en het rijk) en het  onderwijs, in een triple helix constructie. Daarmee is Instrumentation for Space het eerste project uit het cofinancieringsfonds Holland Rijnland.

Back To Top
Ga naar de inhoud