PHO Economie 28 september 2016

Indeling Regiomiddag

Voorzitter: Tseard Hoekstra

01 Opening en vaststelling agenda

02 Afsluiting convenant Bouwen en opleiden
De portefeuillehouders maatschappij worden uitgenodigd aan te schuiven bij dit agendapunt.

In september 2012 is convenant Bouwen en opleiden afgesloten. Doel is te stimuleren dat er voldoende opleidingsplaatsen in de bouw- en infrasector beschikbaar zijn. Afgelopen jaren heeft de commissie Bouwen en opleiden ingezet op het ontwikkelen en inzetten van activiteiten en instrumenten. Het punt is nu bereikt dat commissie haar werkzaamheden kan beëindigen en gemeenten via zes lijnen realisatie van opleidingsplaatsen kunnen borgen.
Swanette Jukema, directeur van het opleidingsbedrijf Bouwmensen Leiden zal een korte presentatie verzorgen over de resultaten van het convenant
Beslispunten:

 • Kennis te nemen van inventarisatie inspanningen realisatie opleidingsplaatsen;
 • Kennis te nemen voornemen beëindiging werkzaamheden commissie Bouwen en opleiden;
 • Colleges Holland Rijnland gemeenten op te roepen om opleidingsplaatsen in de bouw- en infrasector te realiseren via zes genoemde lijnen

03 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Economie van 25 mei 2016

Beslispunt:

04 Mededelingen/ingekomen stukken

 • Regionale Investeringsprogramma Zuidelijke Randstad
  Op verzoek van de kerngroep Regionale Investeringsprogramma Zuidelijke Randstad worden de projecten van Holland Rijnland verder aangescherpt om de Investeringskaart verder te vullen en voor het bepalen van de uitvoeringsstrategie.
  Van belang is hoe de projecten daadwerkelijk tot uitvoering kunnen worden gebracht en wat daardoor nodig is.
 • Holland Outlet Mall Zoetermeer
  De gemeenteraad van Zoetermeer heeft ingestemd met het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken naar een ontwikkeling van de Holland Outlet Mall (HOM) op de plek van het huidige Woonhart in de binnenstad van Zoetermeer.
 • Nationaal Park Kust
  Dunae heeft een position paper opgesteld de kust van Hoek van Holland tot en met Noordwijk te nomineren als Nationaal Park n.a.v. publieksverkiezing georganiseerd door het ministerie van EZ. Gebiedsmarketing is een belangrijk onderdeel.
 • Lokale Ontwikkeling-Strategie van Leadergebied Holland Rijnland- LEADER
  EU ontwikkelingsprogramma voor het platteland gericht op een sociaal economische spin-off.
 • Ingekomen stukken

05 Actualisatie Kantorenstrategie
Na de inspraakperiode, de behandeling van de zienswijzen in 2015, een apart overleg tussen de W4 gemeenten (Zoeterwoude, Leiderdorp en Leiden), de Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg (OMM) en de Provincie Zuid Holland (provincie) en het Ambtelijk Overleg Economie op 1 september 2016 is de strategie op een aantal punten beperkt aangepast.
Beslispunt:

06 Provinciale behoefteraming bedrijventerreinen (ter informatie)
Er wordt momenteel een onderzoek verricht naar de provinciale behoefteraming van bedrijventerreinen. Doel van het onderzoek is nieuwe input te leveren voor de provinciale VRM, regionaal en lokaal detailhandelsbeleid, onderbouwingen voor de Ladder voor duurzame verstedelijking en het opstellen van dpo’s. Het vorige onderzoek dateert uit 2011 en de gegevens hiervan zijn verouderd en niet meer bruikbaar.

07 Provinciaal Koopstromenonderzoek (ter informatie)
In het inmiddels gestarte provinciale onderzoek zullen trends, ontwikkelingen, prognoses, uitgangspunten, vraagraming, kwalitatieve aspecten en aanbodanalyse aanbod komen.

08 Rondvraag en afsluiting

Borrel

Back To Top
Ga naar de inhoud