PHO Bestuur en Middelen 26 september 2014

01 Opening en vaststelling agenda

02 Vaststellen besluitenlijst van 16 mei 2014

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven

 • Mededeling over werkvoorstel benoeming Dagelijks Bestuur (n.a.v. het voorstel van de heer De Roon, Algemeen Bestuur d.d. 25 juni 2014)

04 Marap
Beslispunten:

 • Aan het Dagelijks Bestuur te adviseren aan het Algemeen Bestuur voor te stellen om bijgevoegde managementrapportage (Marap) van Holland Rijnland   per 1 augustus 2014 vast te stellen.
 • Aan het Dagelijks Bestuur te adviseren aan het Algemeen Bestuur voor te stellen om in te stemmen met aanpassingen binnen de begroting 2014 met betrekking tot:
  • Aanwending van de reserve Gebiedsfonds in 2014 met -/- € 99.454
  • Beëindiging Samenwerking Jongerenloket -/- € 197.500
  • Gebiedsfonds Groen blauwe diensten +/+ € 20.000, met dekking door de subsidie van PZH
  • Bijdrage Simulatie HOV corridor +/+ € 16.557, gedekt door extra bijdrage betreffende gemeenten
  • Transitiebudget +/+ € 129.073, zijnde het saldo het opgenomen RAS budget met het Transitiebudget, gedekt vanuit provinciale middelen
  • Talentcoaching voor een bedrag van +/+ € 345.000, met dekking door de subsidie PZH
  • Zorg 16+ +/+ € 16.000, met dekking door de subsidie PZH
  • Aanpassen werkelijk beschikbaar gestelde bedrag voor Volwasseneneducatie -/- € 32.235
  • Positioneren naar Profileren +/+ 20.000, met dekking door de subsidie van PZH
 • Adviesnota
  (41 kb)
 • Marap 2014 (definitief)
  (56 kb)
 • Begrotingswijziging Marap 2014
  (8 kb)

05 Uitvoering aanbevelingen onderzoek RIF van de Gezamenlijke Rekenkamercommissie
Beslispunten:

06 Stand van zaken #Kracht15
Ter kennisname

07 Rondvraag en sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud