PHO Bestuur en Middelen archief
PHO Bestuur en Middelen 26 september 2014

01 Opening en vaststelling agenda

02 Vaststellen besluitenlijst van 16 mei 2014

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven

 • Mededeling over werkvoorstel benoeming Dagelijks Bestuur (n.a.v. het voorstel van de heer De Roon, Algemeen Bestuur d.d. 25 juni 2014)

04 Marap
Beslispunten:

 • Aan het Dagelijks Bestuur te adviseren aan het Algemeen Bestuur voor te stellen om bijgevoegde managementrapportage (Marap) van Holland Rijnland   per 1 augustus 2014 vast te stellen.
 • Aan het Dagelijks Bestuur te adviseren aan het Algemeen Bestuur voor te stellen om in te stemmen met aanpassingen binnen de begroting 2014 met betrekking tot:
  • Aanwending van de reserve Gebiedsfonds in 2014 met -/- € 99.454
  • Beëindiging Samenwerking Jongerenloket -/- € 197.500
  • Gebiedsfonds Groen blauwe diensten +/+ € 20.000, met dekking door de subsidie van PZH
  • Bijdrage Simulatie HOV corridor +/+ € 16.557, gedekt door extra bijdrage betreffende gemeenten
  • Transitiebudget +/+ € 129.073, zijnde het saldo het opgenomen RAS budget met het Transitiebudget, gedekt vanuit provinciale middelen
  • Talentcoaching voor een bedrag van +/+ € 345.000, met dekking door de subsidie PZH
  • Zorg 16+ +/+ € 16.000, met dekking door de subsidie PZH
  • Aanpassen werkelijk beschikbaar gestelde bedrag voor Volwasseneneducatie -/- € 32.235
  • Positioneren naar Profileren +/+ 20.000, met dekking door de subsidie van PZH
 • Adviesnota
  (41 kb)
 • Marap 2014 (definitief)
  (56 kb)
 • Begrotingswijziging Marap 2014
  (8 kb)

05 Uitvoering aanbevelingen onderzoek RIF van de Gezamenlijke Rekenkamercommissie
Beslispunten:

06 Stand van zaken #Kracht15
Ter kennisname

07 Rondvraag en sluiting