PHO Bestuur en Middelen 17 februari 2016

01 Opening en vaststelling agenda
(14:20 – 14:25 uur)

02 Besluitenlijst PHO Bestuur en Middelen 11 november 2015
(14:25 – 14:30 uur)
Voorstel:

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
(14:30 – 14:35 uur)
Voorstel:

 • Ter kennisname

04 Herziene Begroting 2016
(14:35 – 15:20 uur)
De veertien samenwerkende gemeenten hebben in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 december 2015 de gezamenlijke ambitie vastgesteld in de Inhoudelijke Agenda 2016 – 2020. Bij de behandeling van de begroting 2015 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 juni 2015 is afgesproken dat de voorliggende begroting een werkbegroting was en inhoudelijk nog aangepast diende te worden op de consequenties van de Inhoudelijke Agenda 2016 – 2020.
Voorstel:

05 Cofinanciering
(15:20 – 15:50 uur)
In het besluit van het Algemeen Bestuur van maart 2014 is afgesproken om een besparing te realiseren van minimaal 25% en een substantieel bedrag voor cofinanciering. Het Dagelijks Bestuur vindt het belangrijk om financiële middelen beschikbaar te hebben voor cofinanciering. De ervaring is dat bij een aanvraag voor cofinanciering het als gevolg van besluitvormingstrajecten en begrotingswijzigingen lang duurt om deze beschikbaar te krijgen. Dit vraagt van het Dagelijks Bestuur vaak creatieve oplossingen om toch snel financiële middelen beschikbaar te hebben, of het risico te lopen kansen te missen. Als de regio een cofinancieringsbudget beschikbaar heeft kan zij snel op kansen inspringen, zonder daarvoor een extra bijdrage aan gemeenten te hoeven vragen in de vorm van begrotingswijzigingen.
Voorstel:

 • Het Dagelijks Bestuur positief te adviseren om het Algemeen bestuur voor te stellen:
  • In te stemmen met het ‘afsprakenkader cofinancieringfonds’;
  • Kennis te nemen van het budget dat in de herziene begroting 2016 is opgenomen ten behoeve van cofinanciering in 2016;
  • Hierop het ‘afsprakenkader cofinancieringfonds’ van toepassing te verklaren;
  • Voor de periode na 2017 het Dagelijks Bestuur opdracht te geven tot het opstellen van een concept-beheerverordening Cofinanciering op basis van het ‘afsprakenkader cofinancieringfonds’ en dit weer ter besluitvorming voor te laten leggen aan het Algemeen Bestuur.
  • Adviesnota
   (74 kb)
  • Adviesnota Algemeen Bestuur
   (83 kb)

06 Kadernota
(15:50 – 16:10 uur)
Jaarlijks worden door het Algemeen Bestuur de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting van het komende jaar vastgesteld. Fred Hulst, concerncontroller Holland Rijnland, zal een presentatie geven over de uitgangspunten voor de kadernota

07 Rondvraag en sluiting
(16:10 – 16:15 uur)

Back To Top
Ga naar de inhoud