PHO Bestuur en Middelen 15 februari 2017

15 februari 2017
15:00-17:00
Gemeentehuis Noordwijk

01 Opening en vaststelling agenda
15:00 – 15:05 uur

02 Besluitenlijst PHO Bestuur en Middelen
15:05 – 15:10 uur

Voorstel:

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
15:10 – 15:25 uur

Van de gemeente Teylingen is een brief binnengekomen gericht aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur. U ontvangt deze ter kennisname, samen met de reactie van het Dagelijks Bestuur.

04 Aanbestedingstraject nieuwe accountant
15:25 – 15:40

Presentatie en discussie

In het vorige PHO Bestuur & Middelen is gekozen voor een aan te besteden periode van drie jaar. Er zal zich over twee jaar echter de mogelijkheid voordoen om aan te sluiten bij de aanbesteding van Servicepunt71 voor een accountant. Daarnaast wordt uw input gevraagd onder andere betreffende de samenstelling van de adviesgroep die zich met de beoordeling van de offertes bezig zal houden.
Voorstel:

  • Meningsvormend te discussiëren over de volgende stappen in het aanbestedingstraject voor een nieuwe accountant.

05 Kadernota 2018
15:40 – 15:55

Voorstel:

06 Begroting 2018
15:55 – 16:55 uur

De Kadernota 2018 is in het voorgaande PHO al ter bespreking voorgelegd, daarbij is getoetst of de gepresenteerde lijn werd herkend. Dit bleek zo te zijn. Daarna is deze ook ter informatie voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Het AB heeft deze lijn ook onderschreven. Ook is afgesproken dat de gemeenteraden nog de mogelijkheid hebben om tot eind januari opmerkingen aan het Dagelijks Bestuur aan te leveren. Formeel zal de kadernota worden vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 maart.

Voor u ligt een uitwerking van deze concept-Kadernota 2018 in een conceptbegroting 2018. Deze is opgesteld in lijn met de eerdere begrotingen ‘nieuwe stijl’ met een paar aanpassingen vanwege het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

 Deze begroting sturen wij u nu al in concept, ondanks het feit dat de kadernota 2018 formeel nog niet is vastgesteld. Agendering op de volgende regiomiddag is namelijk niet meer mogelijk in verband met de afgesproken toezendingtermijn (volgens de Gemeenschappelijke Regeling dient de begroting 8 weken voor behandeling in het Algemeen Bestuur aangeboden te worden aan de individuele gemeenteraden. De gemeenteraden hebben daarnaast gevraagd om een eerdere toezending. Dit zal gebeuren op 13 april).

Wij vragen u kennis te nemen van deze conceptbegroting en het Dagelijks Bestuur te adviseren op de voordracht aan het Algemeen Bestuur van 21 juni.
Voorstel:

07 Rondvraag en Sluiting
16:55 – 17:00 uur

Back To Top
Ga naar de inhoud