PHO Bestuur en Middelen 14 november 2014

01 Opening en vaststelling agenda

02 Vaststellen besluitenlijst van 26 september 2014

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven

04 #Kracht15

Ter bespreking en advisering

In het voorgaande Portefuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen stond een brief over een nieuwe bestuurlijke en ambtelijke organisatie geagendeerd. Naar aanleiding van de advisering door het Portefuillehoudersoverleg is de brief aangepast in een brief naar de gemeenteraden en een brief naar de colleges van burgemeesters en wethouders. Bijgevoegd treft u beide brieven en bijlages aan.

Beslispunten:

 • Aan het Dagelijks Bestuur te adviseren aan het Algemeen Bestuur voor te stellen om het Besluit van het Algemeen Bestuur van 5 maart 2014; overdrachtsdocument: #Kracht 15, Positionering en Profilering Holland Rijnland, ter herbevestiging voor te leggen.
 • Aan het Dagelijks Bestuur te adviseren aan het Algemeen Bestuur de vijf in de brief genoemde vragen voor een nieuwe bestuurlijke organisatie voor te leggen aan het Algemeen Bestuur ter consultatie.

Bespreekpunten:

In de brief naar de colleges van burgemeesters en wethouders worden verschillende vragen gesteld. Aan de colleges wordt verzocht hierop schriftelijk te reageren naar het Dagelijks Bestuur.

Mogelijk bestaat in het Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen toch de behoefte stil te staan bij de gestelde vragen en hierover al van gedachten te wisselen:

De vragen zijn:

 • Heeft u interesse om de ambtelijke organisatie Holland Rijnland (deels) te huisvesten?
 • Andere taken vraagt andere overlegvormen; van portefeuillehoudersoverleggen naar bestuurlijke werktafels.
 • Een nieuwe samenwerking, een nieuw Dagelijks Bestuur. (spelregels)
 • Spelregelkader frictiekosten voor medewerkers die bovenformatief zijn.

05 Treasurystatuut 2014

Beslispunten:

 • Het Dagelijks Bestuur te adviseren aan het Algemeen bestuur voor te stellen om het Treasurystatuut samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2011 in te trekken en;
 • Het Treasurystatuut samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014 vast te stellen en in werking te laten treden met terugwerkende kracht op 1 januari 2014.
 • Adviesnota
  (74 kb)
 • AB-voorstel
  (77 kb)
 • Treasurystatuut 2014 concept
  (106 kb)

06 Financiële verordeningen

Beslispunten:

07 Financiën Jeugdhulp

Onder voorbehoud van besluitvorming in het Dagelijks Bestuur

Beslispunten:

 • Het AB Holland Rijnland te adviseren in te stemmen met de begrotingswijziging  [nummer, 2014] voor de aanloopkosten inrichten opdrachtgeverschap jeugdhulp ad € 424.681 te weten € 350.976 directe bijdrage en € 73.705 voor de gemeenten compensabele BTW.
 • Het AB Holland Rijnland te adviseren in te stemmen met de begrotingswijziging [nummer, 2015] voor de exploitatiekosten opdrachtgeverschap jeugdhulp ad € 1.190.557, te weten € 1.075.057 directe bijdrage [1% jeugdhulpbudget] en € 115.500,- voor de gemeente compensabele BTW.
 • Gemeenten te adviseren in te stemmen met vergoeding van BTW-kosten bovenop genoemde budgetten voor de aanloopkosten en de exploitatiekosten. Deze kosten zijn voor de gemeenten via het BCF compensabel.
 • Het DB Holland Rijnland te adviseren om voor het jeugdhulpbudget, dat door gemeenten ter beschikking wordt gesteld om regionaal jeugdhulp in te kopen, een nieuwe bankrekening te openen.
 • Gemeenten te adviseren in te stemmen met betaling van het jeugdhulpbudget volgens een vast schema, waarbij elke 7e van de maand 1/12e deel van de totale gemeentelijke bijdrage aan het regionale jeugdhulpbudget wordt overgemaakt aan Holland Rijnland.
 • Adviesnota
  (74 kb)

08 Rondvraag en sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud