Ga naar hoofdinhoud

Landschap Zuid-Holland

Oproep tot gebiedsgericht samenwerken

Na de verkiezingen van 15 maart feliciteerden de dertien samenwerkende gemeenten binnen Holland Rijnland de nieuw gekozen statenleden van de provincie Zuid-Holland. Het was tevens een oproep tot intensievere samenwerking met de regio op verschillende onderwerpen. ‘Integrale afwegingen zijn noodzakelijk.’

De opgaven in Holland Rijnland zijn groot en complex. In een regio waar ruimte een schaars goed is, moeten veel opgaven een plek krijgen. Denk hierbij aan 30.000 nieuwe woningen, 20.000 extra banen, duurzame bereikbaarheid en de realisatie van een energieneutrale regio in 2050. Deze claims vragen om een integrale benadering.  Daarom de oproep aan de statenleden om vooral gebiedsgericht te gaan werken.

De verkiezingen van 15 maart leidden tot een flink aantal nieuwe gezichten in de provinciale staten.  Om hen en de herkozen statenleden van Zuid-Holland voor te bereiden op de komende coalitiebesprekingen, suggereerde Holland Rijnland een aantal onderwerpen die een plek zouden moeten krijgen in een nieuw coalitieakkoord. Deze zijn:

  • De gebiedsontwikkeling rondom de Stedelijke As Katwijk–Leiden–Alphen aan den Rijn. Langs deze as wordt gericht verstedelijkt, de mobiliteit verbetert en de energie-infrastructuur versterkt.
  • Aandacht voor luchtvaarthinder en het Schipholdossier. Hierdoor wordt de ruimtelijke economische ontwikkeling van Holland Rijnland geremd.
  • De ontwikkeling van een doorfietspadennetwerk in Holland Rijnland, het stationsgebied in Leiden (knoop Leiden) en de verbetering van de N11.
  • De keuzes in het Groene Hart rondom klimaat, stikstof en water. Er moet perspectief zijn voor agrariërs. Met de gemeenten in het Groene Hart kijkt de regio naar een goede samenhang tussen wonen, werken, recreëren en landschappelijke kwaliteit. Ook de versterking van het openbaar vervoer in de regio sluit daar op aan.
  • Het behoud van het open cultuurlandschap is een belangrijke randvoorwaarde voor de Duin- en Bollenstreek als gezond, recreatief, circulair en duurzaam verblijfsgebied. Een maatregelenpakket voor de Noordelijke Duin- en Bollenstreek moet de bereikbaarheid verbeteren. Innovaties en de kenniseconomie worden gestimuleerd om de brede welvaart in dit gebied toekomstbestendig te houden.
  • Er moet meer ruimte komen voor bouwen buiten bestaand stads- en dorpsgebied, wanneer die locaties bijdragen aan de leefbaarheid en betaalbaarheid.
  • Bouwen van nieuwe woningen is essentieel. Niet alle plannen voor woningen worden gerealiseerd. Daarom verzoekt Holland Rijnland gemeenten om minimaal voor 130% van de woonbehoefte te programmeren.
  • De Landschapstafels hebben een belangrijke rol voor toerisme, recreatie en soortenrijkdom. Die aanpak moet worden versterkt door een subsidieregeling voor groene gebiedsprogramma’s in te voeren.

Komende periode zal Holland Rijnland de totstandkoming van het coalitieakkoord nauwlettende volgen.

Back To Top
Ga naar de inhoud