Ga naar hoofdinhoud

Woningen in aanbouwNa de woondeal, nu versnellen

Op 14 maart ondertekenden bestuurders van gemeenten, corporaties, provincie Zuid-Holland en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) de regionale realisatieagenda’s, de woondeals. Zo ook voor de regio Holland Rijnland, waar de ambitie is om 30.500 woningen te bouwen tot en met 2030. Tweederde hiervan moet vallen in het betaalbare segment.  Om de vaart erin te houden, wordt aan een ‘Versnellingstafel’ bekeken hoe knelpunten kunnen worden aangepakt.

Landelijk ligt er een opgave voor 900.000 woningen voor 2030. Daarvan neemt de provincie Zuid-Holland 235.460 voor haar rekening en de regio Holland Rijnland dus uiteindelijk 30.500 daarvan. In de realisatieagenda spraken de ondertekenende partijen af hoe zij de woningbouwopgave willen realiseren. Jolanda Langeveld, portefeuillehouder Wonen in het dagelijks bestuur van Holland Rijnland, ondertekende namens de regio de Realisatieagenda Holland Rijnland.

Versnellingstafel

In de regio hebben we veel plannen voor nieuwe locaties. De status van de plannen varieert van concreet en klaar om te gaan bouwen tot nog nader te ontwikkelen. In de bouw spelen veel partijen een rol: denk aan het Rijk, de provincie, de gemeenten, de waterschappen, marktpartijen, corporaties, nutsbeheerders, huurdersorganisaties…

De urgentie op de woningmarkt is hoog. Daarom wordt er gezocht naar wegen om de realisatie van nieuwbouw te versnellen. We kijken waar we procedures en processen rondom woningbouwlocaties kunnen versnellen. In de realisatieagenda is afgesproken dat hiervoor een zogenoemde Versnellingstafel wordt ingericht, waarop concrete projecten worden besproken. Doel van dit overleg is om knelpunten – of kritische succesfactoren – aan te pakken, zodat de realisatie van woningbouwprojecten kan worden bespoedigd. Wat is er van wie nodig om dit project naar realisatie te brengen? Naar verwachting zal de versnellingstafel eind 2023 van start gaan.

Back To Top
Ga naar de inhoud