zorg

Zorg

Holland Rijnland wil dat alle inwoners in de regio kunnen meedoen, zich kunnen ontplooien en verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, voor elkaar en hun leefomgeving. Voor de inwoners voor wie dat niet haalbaar is, is tijdelijke of langdurige zorg en begeleiding nodig.
De gemeente Leiden is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de inkoop van maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen en beschermd wonen voor de kwetsbare doelgroepen. Per 2021 wordt dit een verantwoordelijkheid van alle gemeenten in de regio.

 Decentralisatie maatschappelijke zorg

In het regionaal beleidskader en uitvoeringsprogramma Maatschappelijke zorg Holland Rijnland 2017-2025 hebben de gemeenten in de regio uitgesproken om de maatschappelijke zorg zó in te richten dat zeer kwetsbare inwoners zoveel als mogelijk zelfstandig in de woonomgeving van hun keuze kunnen wonen en deelnemen aan de lokale samenleving. Dit doen we onder andere door regionale afspraken te maken over de lokale, sub-regionale en regionale infrastructuur voor huisvesting, opvang en zorg. Centrumgemeente Leiden heeft een projectorganisatie ingericht om samen met de regiogemeenten de decentralisatie van de maatschappelijke zorg te realiseren.
Holland Rijnland biedt ondersteuning bij deze decentralisatie van de maatschappelijke zorg door middel van inzet in de regionale projectorganisatie.