zorg

Zorg

Holland Rijnland wil dat alle inwoners in de regio kunnen meedoen, zich kunnen ontplooien en verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, voor elkaar en hun leefomgeving. Voor de inwoners voor wie dat niet haalbaar is, is tijdelijke of langdurige ondersteuning beschikbaar. Met de invoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zijn hiervoor taken van het rijk en de provincie overgedragen aan de gemeenten.

 

Maatschappelijke ondersteuning is vooral een lokale aangelegenheid. Maar er zijn ook nieuwe taken die vanwege de complexiteit, zeldzaamheid of hoogte van de kosten vragen om een regionale aanpak. Denk hierbij aan de uitvoering van specialistische, dure, weinig voorkomende en complexe zorg.

 

Met de nieuwe Wmo wordt het takenpakket van de gemeente Leiden aanzienlijk uitgebreid. Leiden moet deze taken als centrumgemeente voor de hele regio Holland Rijnland uitvoeren. De taken op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen zijn ook aan de centrumgemeente Leiden toegewezen.

 

Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland biedt een platform om de effectiviteit van de Wmo te verbeteren, onder andere voor de thema’s wijkgericht werken en extramuralisering. Holland Rijnland ondersteunt de lobby en het overleg met regionaal werkende partijen, zoals de zorgverzekeraars, het zorgkantoor en regionaal werkende zorgaanbieders en organisaties van zorgvragers.

 

OGGZ

Voor de taken voor de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) verzorgt Holland Rijnland de afstemming tussen gemeenten, cliëntenorganisaties en aanbieders. Dit gaat over thema’s als preventie en herstel, begeleiding, beschermd wonen, inloopfuncties, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, Convenant OGGZ en Regionaal Kompas. Daarnaast biedt Holland Rijnland ondersteuning bij de voorbereiding van een mogelijke overheveling van OGGZ-taken van de centrumgemeente Leiden naar regiogemeenten per 2017.

 

Verkenning Zorg op Niveau

Holland Rijnland verkent in welke mate er behoefte is aan regionale samenwerking op het gebied van extramuralisering. Onderzocht worden de mogelijkheden om regionaal meer in te zetten op de leefbaarheid en vitaliteit van ouderen en extra aandacht voor extramurale zorg als aanvulling op bestaande voorzieningen. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden voor afstemming, samenwerking en afspraken over de verdeling van taken tussen gemeenten, zorgverzekeraars en het Rijk.