skip to Main Content

‘Een kansrijke regio voor de jeugd’

 “Jeugdigen in de regio groeien gezond en veilig op. Ze ontwikkelen hun talenten en kunnen zo, nu en later, naar vermogen deelnemen en bijdragen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt. Jeugdigen die het nodig hebben, krijgen de best passende hulp aangeboden.”

Deze doelstelling vormt de kern van het regionale beleidsplan ‘Hart voor de Jeugd’.

Waarom doen we wat we doen?

In de jeugdhulpregio Holland Rijnland werken twaalf gemeenten samen om de zorg voor de jeugd zo goed mogelijk te organiseren*. Holland Rijnland streeft naar het bieden van hulp en ondersteuning die zoveel mogelijk is ingebed in het dagelijks leven van kinderen. Dichtbij het gezin, integraal en met hulp op maat, zonder onnodige bureaucratie.
* Gemeente Voorschoten is aangesloten bij de Jeugdzorgregio H10.

Het uitgangspunt om dit te bereiken, is het efficiënter en effectiever organiseren van de jeugdhulp.  Voor een goede uitvoering van de jeugdhulptaken is het nodig dat gemeenten (boven)regionaal met elkaar afstemmen en bepaalde opgaven gezamenlijk oppakken. Dit geldt bijvoorbeeld voor het waarborgen van een kwalitatief goed zorglandschap voor kinderen en gezinnen die specialistische jeugdhulp nodig hebben, maar ook voor het beperken van de administratieve lastendruk voor jeugdhulpaanbieders.

Dit vraagt om een transformatie van het sociaal domein, waarvoor een nauwe samenwerking van gemeenten, zorgprofessionals en andere samenwerkingspartners vereist is. De evaluatie van de Jeugdwet en de rapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) laten zien dat met de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten per 1 januari 2015 een beweging in gang is gezet. Maar deze laten ook zien dat de gewenste transformatie ‘grotendeels nog vorm moet krijgen’ en dat het inhoudelijke veranderproces tijd kost en vernieuwing een continuerende ontwikkeling is.

Op de agenda

Om de transformatie te versnellen, stelde het Rijk een transformatiebudget beschikbaar voor de periode 2018 tot en met 2020. Holland Rijnland ontving eind 2018 een bedrag van ruim €3,4 miljoen op basis van het Transformatieplan Jeugdhulp Holland Rijnland 2018-2020. Dit transformatieplan werkt vijf ontwikkelvoorstellen uit volgens de actielijnen van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd:

 • Positieve toekomst door Passend Onderwijs en Jeugdhulp
 • Expertise Veiligheid binnen lokaal team
 • Versterken toegang jeugdhulp vanuit huisartsen
 • Transformatie Verblijf
 • Aansluiten op de digitale wereld.

Deze ontwikkelvoorstellen passen binnen de regionale en lokale sturingsopgaven en dragen bij aan de transformatie én aan goede jeugdhulp voor jeugdigen en gezinnen in de regio.

Tegelijkertijd vindt het Rijk dat de transformatie nog niet snel genoeg gaat. Minister Hugo de Jonge stelt in de kamerbrief ‘Naar een beter organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering’ (november 2019) dat er een andere organisatie van het jeugdstelsel nodig is om de beloften van de Jeugdwet waar te maken. De verwachte stelselwijzigingen hebben naar verwachting invloed op de organisatie van jeugdhulp in Holland Rijnland. Momenteel analyseren we de taken van Holland Rijnland op het gebied van jeugd.

De Holland Rijnland aanpak

In Holland Rijnland werken twaalf gemeenten samen aan de regionale opgaven uit de Regionale Werkagenda Jeugd. In het verlengde daarvan werkt elke gemeente aan de eigen lokale opgaven. De verschillende ontwikkellijnen uit het Transformatieplan hebben een eigen ambtelijke trekker, die samen met gemeenteambtenaren en samenwerkingspartners uitwerking geven aan de ontwikkellijnen.

Holland Rijnland coördineert de samenwerking binnen de jeugdhulpregio. Dit omvat met name:

 • Vertegenwoordiging van de jeugdhulpregio, onder andere in het Bestuurlijk Netwerk Jeugd 42;
 • Projectcoördinatie regionale werkagenda jeugd;
 • Coördinatie uitvoering transformatieplan jeugd en beheer bijbehorende transformatiemiddelen.

Ook richt Holland Rijnland zich op de lobby richting het Rijk voor een verhoging van het jeugdhulpbudget en faciliteert Holland Rijnland regionale kennisdeling in het sociaal domein. Concreet gaat het hier om het organiseren van ambtelijk en bestuurlijk (afstemmings) overleg over de voortgang van de regionale opgaven en de transformatie, middels:

 • Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij: waar bestuurders circa tien keer per jaar bij elkaar komen om af te stemmen, kennis te delen en besluiten te nemen;
 • Ambtelijk Opdrachtgeversoverleg Maatschappij: waar directeuren op sociaal domein bijeenkomen om af te stemmen en richting te geven;
 • Regionaal Beleidsoverleg Jeugd: waar ambtenaren regionale opgaven met elkaar bespreken en voorstellen doen voor beleidsaanpassingen;
 • Ontwikkeltafels: waar jeugdhulpaanbieders door TWO geïnformeerd worden over ontwikkelingen en meedenken over jeugdhulpthema’s;
 • Themacafés: waar raadsleden worden geïnspireerd, geïnformeerd en geconsulteerd over regionale onderwerpen.

Aan de slag

De komende vier jaar zetten we in op verdere transformatie van de jeugdhulp, waarbij het transformatiefonds in een afrondende fase zit. Wij zetten ons hiervoor in door de regionale opgaven samen met gemeenten uit te werken en het inzetten van Maatschappelijke Business Cases.

Nieuws

Back To Top