Iedereen komt veilig thuis in Zuid-Holland – Nieuwe visie en aanpak voor verkeersveiligheid

Klik om de foto te vergroten

Op 9 februari is in het Provinciehuis de nieuwe gezamenlijke Visie en het Meerjarenprogramma voor gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid van de Provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van de bestuurlijke verkeersveiligheidsambassadeurs.

Samenwerken aan veiliger verkeersgedrag

In Zuid-Holland vallen jaarlijks meer dan 60 doden en circa 3.000 gewonden in het verkeer. Gedrag van weggebruikers speelt bij ongeveer 90% van de ongevallen een rol. Daarom werken overheden en maatschappelijke partners in Zuid-Holland al jaren samen aan activiteiten om verkeersgedrag te beïnvloeden. Dit heeft onder andere geleid tot een sterk vergrote aandacht voor verkeerseducatie op basisscholen en voortgezet onderwijs en tot een grotere bewustwording bij weggebruikers over verkeersonveilig gedrag zoals rijden onder invloed. Ondanks aanpassingen aan de infrastructuur en maatregelen voor gedragsbeïnvloeding is er echter een stijging in de ongevalscijfers zichtbaar. Dit maakt het nodig de aanpak deels te vernieuwen.

Provincie en MRDH organiseren hun onderlinge samenwerking via het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH). Vorige week zijn de visie en het meerjarenprogramma voor ROV-ZH formeel vastgesteld, die eraan moeten bijdragen het tij te keren. Daarnaast is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarmee de provincie en MRDH hun inzet voor het werk van ROV-ZH voor de komende vier jaar vastleggen.

Gedeputeerde Floor Vermeulen: “Aanpassingen aan de infrastructuur dragen bij aan verkeersveiligheid. Maar in heel veel gevallen is verkeersgedrag oorzaak van ongevallen. Daarom intensiveren we de bewustwordingscampagnes en programma’s op scholen, maken we nieuwe programma’s en doen we een groter beroep op de weggebruiker zelf. Dat moet leiden tot ander gedrag. Alleen samen kunnen we het veiliger maken.”

Iedereen komt veilig thuis in Zuid-Holland

De ambitie van het programma is hoog: de programmapartners willen, dat iedere inwoner elke dag veilig thuis komt. Om dat te realiseren werkt het ROV-ZH samen met de regio’s en nodigen ze nieuwe partners uit. Onder het motto “Maak van de Nul een Punt” doen ze een appèl op iedere organisatie èn weggebruiker alles te doen wat binnen hun vermogen ligt om het verkeer veiliger te maken. Verkeersveilig gedrag moet vanzelfsprekend worden zodat de ambitieuze doelstelling kan worden bereikt.
Er is een communicatiestrategie ontwikkeld, die dit jaar wordt uitgewerkt. Daarnaast is de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) ingeschakeld om de relatie tussen de activiteiten en het doel van nul vermijdbare slachtoffers zichtbaar te maken en te versterken.

Vernieuwen met behoud van het goede

Nieuw in het programma is de ruime aandacht voor drie groepen verkeersdeelnemers: Fietsers, Jonge Bestuurders en Senioren. Onder hen zijn er veel verkeersongevallen. Daarom worden specifiek op hen gerichte programma’s ontwikkeld. Bestaande programma’s zoals SCHOOL op SEEF, TotallyTraffic en de verkeersveiligheidscampagnes worden voortgezet, omdat zij hun belang hebben bewezen.

Sleutelrol voor ambassadeurs

In de communicatie rond “Maak van de Nul een Punt” spelen de verkeersveiligheidsambassadeurs een belangrijke rol. De ambassadeurs hebben een belangrijke rol om verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen bij collega-bestuurders, organisaties, bedrijven en weggebruikers en de bewustwording van het effect van het eigen handelen op verkeersveiligheid te vergroten. Het netwerk van bestuurlijke ambassadeurs is recent vernieuwd door toetreding van Dennis Salman (wethouder Noordwijk) voor de regio Holland Rijnland en van Wouter Joosten (wethouder Binnenmaas) voor de regio Hoeksche Waard. Het netwerk bestaat –naast hen- uit de gedeputeerde Floor Vermeulen van de Provincie Zuid-Holland, Bram Meijer (wethouder Westland) en Hans van Lith (wethouder Hellevoetsluis) voor de MRDH, Hilde Niezen (wethouder Gouda) voor Midden-Holland, Kees Boender (wethouder Molenwaard) voor Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, en Rik van der Linden (wethouder Dordrecht) voor Drechtsteden.
Zij gaan dit jaar aan de slag met het werven van nieuwe ambassadeurs in de eigen regiobij bedrijven en onder collega-wethouders. Daarnaast zullen ze bij diverse evenementen acte de présence geven, onder meer tijdens de Themaweek “Maak van de Nul een Punt” in september.

Verkeersveiligheidsambassadeur voor MRDH Bram Meijer: “Door intensivering van de samenwerking, de uitbreiding en actieve inzet van ons netwerk van ambassadeurs en een appèl op alle verkeersdeelnemers willen we het aantal verkeersslachtoffers terugdringen. Samen maken we van de nul slachtoffers een punt!”

Back To Top
Ga naar de inhoud