Skip to content

Holland Rijnland: ‘Wel degelijk tekort jeugdhulp’

Deze week berichtten diverse media over het landelijk overschot van meer dan een miljard op de Wmo en jeugdhulp. Een overschot dat in schril contrast staat met de groeiende wachtlijsten in de jeugdhulp en de bezuinigingen in de thuiszorg. Dit geschetste beeld gaat echter niet op voor de Jeugdhulpverlening in de regio Holland Rijnland. Niet alleen is hier het complete budget jeugdhulp besteed; er is zelfs sprake van een tekort.

De berichtgeving van afgelopen week sprak over één budget voor Wmo én jeugdhulp, in plaats van twee aparte bedragen. ‘Dat maakt de discussie lastig’, vindt Paul Grob, manager TWO Jeugdhulp bij Holland Rijnland, het samenwerkingsverband van veertien gemeenten. ‘Wij contracteren alleen de jeugdhulp voor dertien gemeenten in de regio. De Wmo is belegd bij de individuele gemeenten. Voor de jeugdhulp was over 2015 een tekort van ruim 4% op het beschikbare budget. Om dit voor 2016 te voorkomen deden we onlangs zelfs voorstellen aan de gemeenten voor extra middelen. Als er dan in de media wordt gesproken over een overschot, schetst dat een enorm vertekenend beeld voor Jeugdhulp.’

De decentralisatie van de Jeugdhulp had verschillende doelen. Door de zorg dichter bij de cliënt te brengen, zouden deze beter op elkaar kunnen worden afgestemd en het zou kostenefficiënter zijn. ‘Dat verhaal klopt zeker, zegt Grob, ‘maar niet op de korte termijn. Enerzijds is de vraag naar jeugdhulp toegenomen doordat deze hulpverlening dichterbij en daarmee toegankelijker is geworden. Anderzijds is het beoogde terugverdieneffect door betere samenwerking en meer efficiency – oftewel de transformatie – pas over enige tijd merkbaar, op z’n vroegst over een jaar of drie. Tegelijkertijd wordt het budget voor jeugdhulp, vooruitlopend op de verwachte besparing, steeds verder naar beneden bijgesteld. Met andere woorden: de terugloop van budgetten gaat veel sneller dan de transformatie kan bijbenen.’

De gemeenten binnen Holland Rijnland zijn zelf individueel verantwoordelijk hoe zij het tekort op de begroting voor jeugdhulp aanvullen.

Back To Top
Ga naar de inhoud