Effect Provinciaal Coalitieakkoord op regio

Uit de Provinciale Statenverkiezing van 15 maart kwam de BBB, een nieuwe partij, als winnaar uit de bus. Deze partij nam het initiatief om tot een nieuwe, brede coalitie te komen, bestaande uit BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA. In juni zag het nieuwe coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland het levenslicht. Wat zijn, in het kort, de effecten van dit akkoord op onze regio? Een korte analyse.

Het coalitieprogramma biedt handvatten voor samenwerking tussen provincie en regio’s. Hoewel de provincie het belang van de regio erkent, constateren we ook dat alleen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag wordt benoemd.

Hoe wordt in het coalitieakkoord gekeken naar specifieke thema’s? Hieronder enkele voorbeelden.

Wonen

Nieuwbouw moet zoveel mogelijk binnenstedelijk plaatsvinden. Een uitzondering wordt gemaakt voor de Gnephoek bij Alphen aan den Rijn. Deze polder kan wat de provincie betreft – onder voorwaarden – worden voor invulling van de woningbouwopgave.

Met gemeenten, woningbouwverenigingen en andere partners treedt de provincie in overleg waar het gaat om de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Denk aan  dak- en thuislozen, arbeidsmigranten, asielzoekers, statushouders en ex-gedetineerden.

Energie

De nieuwe coalitie is terughoudend als het gaat om grootschalige energie-opwek met zonnevelden. Het ruimtebeslag is te groot. In plaats daarvan zetten de provinciale partijen in op meervoudig ruimtegebruik. Voor de plaatsing van windturbines is kwaliteit van het landschap een belangrijk uitgangspunt.

Economie

De inzet van de coalitie is om locaties in te richten waar een clustering plaatsvindt van bedrijven, onderzoek en onderwijs op specifieke kennis- en innovatiegebieden. Als voorbeeld geldt het Leiden Bio Science Park. De ruimte voor bedrijfsterreinen is schaars in de provincie. In de selectie van bedrijven wordt voorrang gegeven aan ondernemingen die bijdragen aan een klimaatneutrale of circulaire economie. Of aan bedrijven die bijdragen aan een verbetering van de welvaart van inwoners van Zuid-Holland.

Mobiliteit

Voor de provincie Zuid-Holland is de omarming van het STOMP-principe nieuw. Deze letters staan voor de volgorde waarin voorrang wordt gegeven aan de wijze waarop we ons bewegen binnen de provincie. STOMP staat voor: Stappen (lopen), Trappen (fietsen), Openbaar Vervoer, Mobility as a service (deelautogebruik) en Privéauto.  Voor de ontwikkeling van infrastructuur van zowel woon-werkverkeer als vrije tijd, worden fietsen en lopen sterk gepromoot. Omdat deze verkeersdeelnemers ook kwetsbaar zijn, wordt bij de inrichting van de openbare ruimte ook sterk rekening gehouden met de veiligheid van hen. Er wordt ook ingezet op een netwerk van doorfietsroutes, dat is in lijn met de activiteiten van Holland Rijnland. Daarnaast ontwikkelt de provincie een toekomstvisie op het OV met lightrailverbindingen en andere vormen van hoogwaardig OV- vervoer. Ook in het ruimtelijk beleid word hier rekening mee gehouden.

Twee projecten die voor de regio Holland Rijnland van belang zijn – en waarvoor we ons hard hebben gemaakt – worden doorgezet. De Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek en de Hoogwaardige OV-verbinding Noordwijk-Schiphol.  Helaas wordt de Bodegraven-boog niet verder doorontwikkeld. Deze verbinding ligt weliswaar buiten Holland Rijnland, maar was wel belangrijk voor de  verkeersafwikkeling van de regio.

Groen en blauw

De coalitie werkt toe naar een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de leefomgeving. Ook wordt hierin een grote rol voor watermanagement weggelegd. Bij de ontwikkeling van nieuwe plannen wordt rekening gehouden met waterwingebieden en (ruimte voor) nieuwe natuur. Hierbij werkt de provincie samen met waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten en betrokken deskundigen.

Back To Top
Ga naar de inhoud