Ga naar hoofdinhoud

Duurzame opvang asielzoekers

De landelijke opgave op het gebied van asielopvang is groot. De achttien colleges van B&W van gemeenten in de regio’s Holland Rijnland en Midden-Holland maken afspraken  hoe ze omgaan met het creëren van extra plekken voor de opvang van asielzoekers voor een periode van minimaal vijf jaar. Die afspraken worden binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraden.

Om alle raden vooraf te informeren en de gelegenheid te geven vragen te stellen, worden er twee digitale raadsinformatieavonden georganiseerd. Raadsleden worden hierover geïnformeerd via de griffies.

De opvangcapaciteit van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is al langere tijd ontoereikend. Het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en het Veiligheidsberaad traden afgelopen zomer in overleg, wat resulteerde in een akkoord. De ‘spreidingswet’ is één van de instrumenten uit dit akkoord. Deze wet bepaalt dat alle gemeenten zorgdragen voor opvangvoorzieningen, naar rato van het aantal inwoners. Op 24 maart werd bekend dat de spreidingswet wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer. Samenwerking op dit terrein doen de gemeenten in de twee regio’s al voordat de spreidingswet is ingevoerd, om onderling en met provincie en Rijk afspraken te kunnen maken.

Het opvangen van asielzoekers in de gemeenten is een extra vraag die boven op de al grote vraag naar woningen komt. Gemeenten doen hun uiterste best om starters, ouderen, statushouders, woonwagenbewoners, arbeidsmigranten, reguliere woningzoekenden en tal van andere doelgroepen te huisvesten. Door de noodzaak om extra opvangplekken te creëren, wordt de druk op de schaarse ruimte nog groter. De gemeenten hebben daarom Rijk en provincie Zuid-Holland hard nodig voor financiële en planologische ondersteuning.

De gemeenten in Midden-Holland en Holland Rijnland willen gezamenlijk afspraken maken over de duurzame opvang van 2200 asielzoekers voor een periode van tenminste vijf jaar. Daarbij krijgen de dagelijks besturen van beide regio’s de taak om de afspraken tussen gemeenten te coördineren, te stimuleren en te monitoren. Het aantal asielzoekers in de regio en de verdeling daarvan binnen gemeenten, vindt plaats op basis van inwoneraantallen. Afspraken hierover worden voorgelegd aan de raden van de achttien betrokken gemeenten.

Back To Top
Ga naar de inhoud