Dreigend tekort aan woningen Zuidelijke Randstad

Woningbouw

De provincie Zuid-Holland en partners in de Zuidelijke Randstad, waaronder Holland Rijnland, vragen minister Blok om experimenteerruimte en financiële steun om het dreigend tekort aan koop- en huurwoningen in de Zuidelijke Randstad een halt toe te roepen. De vraag naar stedelijke woningen neemt toe, maar er wordt onvoldoende gebouwd door belemmerende regelgeving en marktfalen bij herstructurering en transformatie.

Provincie en gemeenten doen hun oproep samen met onder andere Bouwend Nederland en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed. Samen met marktpartijen, corporaties en andere partijen uit de bouwsector zijn oplossingen bedacht voor belemmeringen bij het stedelijk bouwen. D deze partijen dat als er niets gebeurt, de kans groot is dat over drie jaar de stedelijke bouwproductie grotendeels stil valt in de dichtstbevolkte provincie van Nederland. Op termijn is dat funest voor het economisch vestigingsklimaat van Zuid-Holland, waar 23 procent van het bruto nationaal product wordt verdiend.

Tot aan 2030 zullen in de Zuidelijke Randstad 230.000 koop- en huurwoningen bijgebouwd moeten worden. Dat is een grotere operatie dan de bouw van nieuwe VINEX-wijken in Zuid-Holland in de jaren negentig.

In een reactie gaf de minister aan de grote vraag naar stedelijke woningen te herkennen. Hij wil meewerken aan een nadere verkenning van oplossingen en te zoeken naar experimenteerruimtes. Ook wil hij meedenken over financiële instrumenten en het vraagstuk van de verdeling van sociale voorraad en de investeringscapaciteit daarbij. De regio heeft toegezegd om door te gaan met het vergroten van de plancapaciteit zodat aan de woningvraag kan worden voldaan. De regio heeft verder toegezegd met marktpartijen nog gedetailleerder in beeld te brengen welke belemmeringen van rijkswege spelen.
Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra stelt vast dat de minister de urgentie erkent maar verwacht niet dat er vanuit het Rijk geld voor woningbouw beschikbaar zal komen. Samen met de partners in de Zuidelijke Randstad zou zij graag zien dat het rijk wetgeving aanpast en financiële instrumenten ontwikkelt.

De partners in de Zuidelijke Randstad hebben een Verstedelijkingsagenda met uitvoeringsprogramma opgesteld. Afgesproken is dat nieuwe woningen vooral worden gepland rond (vervoers)knooppunten, op economische toplocaties, op te transformeren verouderde haven- en bedrijventerreinen, in toekomstbestendige wijken en op overige ontwikkellocaties zoals braakliggende terreinen in het stedelijk gebied. Als het gaat om financiën stelt de Zuidelijke Randstad voor om samen met het Rijk te kijken naar een revolverend fonds waaruit onrendabele gebiedsontwikkeling wordt gefinancierd en een aanvullend nieuwe subsidiesystematiek voor gerichte problemen bij stedelijke ontwikkeling.
Wat het tekort van woningen betekent voor de bouwopgave in de regio Holland Rijnland en hoe eigen acties en aanpassing in de wet- en regelgeving bijdragen aan het realiseren van voldoende (kwantitatief en kwalitatief) woningen, komt terug in de actualisatie van de regionale woonagenda 2017.

(bron persbericht Netwerk Zuidelijke Randstad, http://www.zuidelijkerandstad.nl )

Back To Top
Ga naar de inhoud