PHO+ Energie 21 november 2018

13.00 – 14.30 uur
Bestuurscentrum Teylingen, Voorhout

01 Opening, mededelingen, verslagen vorig PHO+ en Stuurgroep en vaststelling agenda
(13.00 – 13.05)
Terugkoppeling Stuurgroep Regionale Energietransitie van 7 november 2018

02 Proces uitvoeringslijn Ruimte en Energie
(13.05 – 13.45)
We blikken terug op drie stakeholdersbijeenkomsten in de subregio’s. En blikken vooruit op het proces en de ronde langs de raden. Floris de Groot (APPM) doet dit in de vorm van een presentatie, op basis van de inzichten uit de drie sessies. Het voorstel is om de volgende elementen te bespreken met de raden:

03 Presentatie CE Delft en APPM over rapport Opmaat naar lokale warmtevisies
(13.45 – 14.10)
Presentatie door Jasper Schilling van CE Delft en Floris de Groot van APPM over het rapport Opmaat naar lokale warmtevisies, dat de basis biedt voor de op te stellen lokale warmtevisies. Dit rapport is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de projectgroep, de werkgroep Warmte en de woningbouwverenigingen in de eerste helft van dit jaar. Het vervolgtraject is de totstandkoming van de lokale warmtevisies, mede op basis van de input van dit rapport.

04 Terugblik/tussenstand en keuzes voor vervolg
(14.10 – 14.20)
Op 18 oktober 2018 is er een dag georganiseerd (voor de leden van de projectgroep) voor een terugblik en vooruitblik op het uitvoeringsprogramma 2019 (met ondersteuning van Twynstra Gudde). Donderdag 6 december 2018 zal er een vervolgmiddag zijn hierop om te werken aan het uitvoeringsprogramma voor 2019.
Beslispunt:

 • kennisnemen van de terugblik;
 • vaststellen dat op basis hiervan een nieuw uitvoeringsprogramma voor 2019 (met doorloop naar 2023) wenselijk is voor de regionale energietransitie;
 • instemmen met de gestelde kaders voor het nieuwe programma, te weten:
  • nadruk op de uitvoeringslijnen Ruimte en Warmte (onderdelen voor de Regionale Energiestrategie);
  • samenvoegen van uitvoeringslijnen Energiebesparing en Zon op daken;
  • schrappen van de uitvoeringslijn Greenports;
  • continueren uitvoeringslijn Duurzame mobiliteit;
  • heldere structuur, onderscheid Stuurgroep en PHO+;
  • aandacht voor capaciteitsprobleem bij projectgroep en in gemeenten op gebied van energie;
 • het resterende budget voor 2018 (waars chijnlijk ongeveer € 100,000,- te reserveren voor het uitvoeringsprogramma regionale energietransitie 2019
 • Terugblik en tussenstand Regionale Energietransitie (hoofdlijnen in een aantal sheets)
  (303 kb)

05 Inventarisatie WE adviseurs van woningbouwcorporaties
(14.20 – 14.25)
WE adviseurs heeft een rapport opgesteld over de verduurzaming van de woningbouwvoorraad bij de woningbouwcorporaties, en de rol die overheden daarbij in zouden kunnen nemen. Op 24 januari 2019 wordt er een bijeenkomst georganiseerd waarin de aanbevelingen hierover verder geconcretiseerd worden en gekeken wordt welke concrete acties gezamenlijk opgepakt kunnen worden.
Beslispunt:

06 Rondvraag
(14.25 – 14.30)

Back To Top
Ga naar de inhoud