Ruim baan voor snelle fietsroutes

Foto elektrische fietsHolland Rijnland maakt zich sterk voor een gedegen snelfietsroutenetwerk in de regio. Voor de korte termijn zijn twee projecten geformuleerd: in kaart brengen welke snelfietsroutes in de toekomst de voorkeur hebben en het formuleren aan welke eisen die nieuwe routes moeten voldoen.

In 2017 stelde Holland Rijnland een mobiliteitsagenda vast aan de hand van een eerder uitgevoerde knelpuntenanalyse. Hierin kwamen uitvoeringslijnen naar voren voor allerlei vervoersmiddelen, zoals openbaar vervoer, auto en fiets.

Holland Rijnland wil met de aanleg van snelfietsroutes het fietsgebruik verder stimuleren. Door toename van het gebruik van de e-bike nemen inwoners van de regio steeds vaker en voor steeds langere afstanden de fiets. Dit geldt zowel voor woon-werkverkeer als voor schoolroutes. Met de aanleg van snelfietsroutes kan dit gebruik verder toenemen. Daarnaast levert het een bijdrage aan de gezondheid en beperkt het congestie bij andere vervoersmiddelen.

Gemeenten en regio werken samen om in kaart te brengen welke snelfietsroutes de voorkeur hebben om in de nabije toekomst te realiseren. Op een plattegrond worden gewenste verbindingen aangegeven. Dit zijn echter nog geen definitieve tracés. Pas als wegbeheerders besluiten tot verdere uitvoering, wordt onderzoek gedaan naar mogelijke inpassing, breedte en verharding.

Een aantal snelfietsroutes, zoals de route Katwijk-Leiden, maakt eveneens deel uit van de toekomstagenda snelfietsroutes van de provincie Zuid-Holland. Als er sprake is van overeenkomsten in het beoogde netwerk zal de uitwerking van een route door provincie en gemeenten samen worden aangepakt.

Maar een regionaal snelfietsroutenetwerk is nog geen garantie voor een goed netwerk die de (snel)fietser ook daadwerkelijk gebruikt. Naast een duidelijke routering en bewegwijzering is ook de kwaliteit van de verharding, de breedte en de indeling van de snelfietspaden van groot belang. Het CROW (kennispartner voor onder meer overheden) nam in een tweetal uitgaven aanbevelingen op voor de inrichting van dergelijke paden. Deze aanbevelingen zijn gericht op samenhang, directheid, aantrekkelijkheid, veiligheid en comfort. Ook de provincie hanteert deze aanbevelingen.

De daadwerkelijke realisatie van de paden verschilt per route. Dit hangt onder andere af van de plannen van de betreffende gemeente(n) en in sommige gevallen ook de provincie. Ook beschikbare gelden spelen hierin een belangrijke rol.

Back To Top
Ga naar de inhoud