Ga naar hoofdinhoud

Algemeen Bestuur 30 oktober 2019

20.00
Stadhuis Leiden

20:00-21:00, trouwzaal

World café werkwijze

De afgelopen maanden heeft de werkgroep ‘werkwijze’ nagedacht over een vernieuwende manier van werken bij Holland Rijnland. Een werkwijze die past bij de behoeften en wensen van deze tijd. Belangrijk onderdeel van de ‘nieuwe werkwijze’ van Holland Rijnland is aandacht voor de betrokkenheid van de gemeenteraden. Een deel van de AB-vergadering willen we benutten om met AB- en raadsleden over de nieuwe werkwijze van Holland Rijnland te spreken. Centraal daarbij staat deze avond de vraag: “hoe betrekken we raadsleden beter bij de regionale samenwerking binnen Holland Rijnland?”
Na een korte inleiding door Arno van Kempen, voorzitter van de werkgroep werkwijze, gaan we op interactieve wijze met elkaar in gesprek én aan de slag. Het is de bedoeling om te achterhalen waar de behoefte precies ligt en inspiratie op te halen over hóe en waarop we de raadsbetrokkenheid kunnen versterken.

Vanaf 21:00, raadzaal

00 Opening en vaststelling agenda

01 Klimaatakkoord

 • Presentatie VNG

02 Aanwijzen nieuw lid Dagelijks Bestuur

De heer Nanning Mol is niet langer lid van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. Binnen het Dagelijks Bestuur is hierdoor een vacature ontstaan. Gezien de lopende zaken is het belangrijk een Dagelijks Bestuur op volle kracht te hebben.
Beslispunt:

03 Verslag Algemeen Bestuur 03-07-2019
Beslispunt:

04 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen

05 Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2018-2019

Het RBL jaarverslag geeft informatie over behaalde resultaten in het schooljaar 2018-2019 ten aanzien van de leerplichtfunctie en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaten. Deze taken voert het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) van Holland Rijnland uit voor 11 gemeenten in Holland Rijnland.
Met dit jaarverslag rapporteert het RBL over het Beleidsplan 2018-2022.
Het jaarverslag is parallel aan het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur gestuurd. Het is mogelijk dat de vergadering van het Dagelijks Bestuur nog een wijziging kan betekenen.
Kennisnemen van:

06 Aansluiten werkgeversvereniging niet-gemeenten

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet normering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking waarbij ambtenaren onder een arbeidsovereenkomst volgens burgerlijk recht komen te vallen. Als gevolg hiervan heeft de VNG besloten om nietgemeenten, zoals gemeenschappelijke regelingen, niet meer aan te laten sluiten bij de VNG. Daartoe zal een werkgeversvereniging voor niet-gemeenten worden opgericht die verantwoordelijk wordt voor de cao-afspraken met de werknemers.
Voor Holland Rijnland betekent dit dat het vanaf 1 januari 2020 geen lid meer zal zijn van de VNG, maar aan zal sluiten bij de nieuw op te richten werkgeversvereniging voor niet-gemeenten.
Om de rol van werkgever goed in te vullen is lidmaatschap van een werkgeversvereniging, specifiek voor niet-gemeenten, voor Holland Rijnland gewenst.
Beslispunt:

07 Herziene begroting 2019

Bijgaand treft u aan de herziene 2019 begroting en de meerjarenbegroting 2019- 2022 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. De oorspronkelijke begroting 2019 is samen met de meerjarenbegroting op 4 juli 2018 door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland vastgesteld.
De herziening is geen actualisatie van de begroting maar is technisch van aard en heeft geen invloed op de baten en lasten, gemeentelijke bijdrage en de inhoudelijke doelstellingen en voorgenomen activiteiten van Holland Rijnland.
Beslispunt:

08 Tussentijdse rapportage 2019
Overeenkomstig de Financiële verordening ontvangt u hierbij de tussentijdse rapportage 2019.
Beslispunten:

 • De Tussentijdse rapportage 2019 vast te stellen;
 • In te stemmen met onderstaande begrotingswijziging.
  Programma Lasten/Baten 2019
  Inhoudelijke agenda B -681.544
  L 678.738
  Totaal Inhoudelijke agenda -2.806
  Regionaal Bureau Leerplicht B -139.917
  L 179.240
  Totaal Regionaal Bureau Leerplicht 39.323
  Uitv. Woonruimteverdeling, verkeer, vervoer B -255.483
  L -23.267
  Totaal Uitv. Woonruimteverdeling, verkeer, vervoer -278.750
  TWO Jeugdhulp L -439.499
  Totaal TWO Jeugdhulp -439.499
  Frictie en transitiekosten L -89.580
  Totaal frictie en transitiekosten -89.580
  Overhead L 786.731
  Totaal overhead 786.731
  Totaal 15.419

   

 • Adviesnota Tussentijdse Rapportage 2019
  395 kb
 • Tussentijdse Rapportage 2019
  239 kb

09 Van Energieakkoord Holland Rijnland naar een RES

Nederland is opgedeeld in 30 energieregio’s of RES-regio’s. Elk van deze regio’s heeft de taak om een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. In Holland Rijnland werken we reeds gezamenlijk aan de uitvoering van het Regionale Energieakkoord uit 2017. Als vooruitstrevende regio met een eigen ambitie is Holland Rijnland bezig om een energieneutrale regio te worden. Het verder uitwerken en invullen van deze ambitie vraagt om focus en samenhang in de activiteiten. In bijgaande notitie wordt het proces beschreven om tot een RES te komen
Beslispunten:

 • Kennis te nemen van de notitie met daarin het voorstel hoe te komen van een Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland naar een RES;
 • In te stemmen met het procesvoorstel en de voorgestelde organisatie/governance
 • Adviesnota Van Energieakkoord naar RES nieuwe versie
  345 kb
 • Notitie van Energieakkoord naar RES Holland Rijnland versie AB met aangepaste planning
  478 kb

  • De aanpassingen:
  • De notitie AB is aangepast, waarbij het tweede beslispunt (Instemmen met het procesvoorstel en de voorgestelde organisatie/governance) is geschrapt, aangezien de notitie in veel gemeenten nog niet is besproken in de raden.
  • Een aangepaste notitie, waarbij op p. 9 het figuur met de planning is aangepast (conform de meest recente planning van de VNG) en de mijlpaal RES 1.0 op 1 maart gereed dient te zijn

10 Beheer rijksbijdrage RES door Holland Rijnland

Als onderdeel van het Klimaat Akkoord stellen 30 regio’s in Nederland een Regionale Energie Strategie op. Deze strategie vormt het kader waarbinnen de verschillende regio’s het beoogde resultaat van hun verduurzamingsopgave gaan realiseren. Om dit proces te ondersteunen stelt het Rijk voor een periode van drie jaar (2019, 2020, 2021) middelen beschikbaar voor de ondersteuning van het
RES-proces. Het is de bedoeling dat de regio’s deze middelen doelgericht inzetten voor de definiëring van hun Regionale Energiestrategie. Juist om de doelgerichtheid van de inzet van de middelen te versterken, vindt de besluitvorming over de besteding van de middelen in de regio’s plaats. Alphen aan den Rijn maakt onderdeel uit van het regionale samenwerkingsverband
Holland Rijnland als het gaat om het opstellen, en behalen van de doelen in de RES. Het Rijk heeft besloten dat de middelen beschikbaar komen via gemeenten of provincies. Voor Holland Rijnland regio heeft Alphen aan den Rijn zich beschikbaar gesteld om de rijksbijdrage namens de regio te ontvangen.
Beslispunten:

11 Regionale Agenda

Met een nieuwe regionale agenda zetten de dertien gemeenten die samen Holland Rijnland vormen de samenwerking voort. Om te komen tot een nieuwe regionale agenda van Holland Rijnland, maakte het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland begin dit jaar een ronde langs de colleges van B en W van onze dertien gemeenten. Deze ronde werd gevolgd door een collegeconferentie op 9 april 2019 en een raadsconferentie op 12 juni 2019. Bij beide conferenties was er vanuit elke gemeente een vertegenwoordiging aanwezig om, samen met het Dagelijks Bestuur, een conceptversie van de regionale agenda door te nemen en gevoelens hierover kenbaar te maken.
Dit proces heeft geleid tot een concept dat afgelopen zomer aan alle gemeenteraden is voorgelegd met het verzoek om hun zienswijze met betrekking tot de regionale agenda schriftelijk kenbaar te maken.
Alle gemeenteraden hebben hier nu gehoor aan gegeven.
Beslispunt:

12 Rondvraag en sluiting

Volgende vergadering van het Algemeen Bestuur: 18 december 2019

Back To Top
Ga naar de inhoud