Algemeen Bestuur 05 maart 2014

01 Opening en vaststelling agenda

02 Het aanwijzen van de heer T.P.J. Bruinsma als lid van het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

Beslispunten:

 • De heer T.P.J. Bruinsma (burgemeester gemeente Alphen aan den Rijn) aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur.
 • Adviesnota
  (48 kB)

03 Verslag regulier Algemeen Bestuur d.d. 18 december 2013

Voorstel:

04 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven

05 #Kracht 15

Deze richtinggevende notitie is de uitkomst van het proces #Kracht15 Positionering en Profilering Holland Rijnland. De richting zoals geschetst in deze notitie is een belangrijk overdrachtsdocument naar de nieuwe gemeenteraden. We vragen het Algemeen Bestuur in te stemmen met:

 • De bestuurlijke ambitie om in het ruimtelijke, economisch- en sociaal domein samen te werken;
 • Het vernieuwen van de gemeenschappelijke regeling, met voor wat betreft het fysiek domein een lichter takenpakket en v.w.b. het sociaal domein een aangepast takenpakket;
 • Het inzetten van Holland Rijnland voor gezamenlijke lobby en belangenbehartiging (zoals gesprekken met andere overheden) waarbij ruimte moet zijn om kansen voor de regio gezamenlijk op te pakken;
 • Het uitvoeren en afronden van Programma van Afspraken / RIF-projecten;
 • De ambitie van gemeenten om meer op het niveau van de clusters of individuele gemeenten samenwerking te organiseren. De samenwerking op regionaal niveau moet complementair zijn aan de samenwerking op clusterniveau. Op deze wijze voorkomen we dat onderwerpen dubbel worden opgepakt of dat onderwerpen tussen wal en schip belanden en blijven liggen;
 • Het voorleggen van onderstaande notitie(inclusief de inhoud van de regionale samenwerkingsagenda) aan de nieuwe raden en colleges als richting voor de regionale samenwerking in de toekomst;
 • Het opheffen van de stuurgroep Holland Rijnland en de ambtelijke begeleidingsgroep en resterende taken #Kracht15 over te dragen aan het Dagelijks Bestuur waarbij de secretarissen van gemeenten nauw betrokken blijven;
 • Het verstrekken van de opdracht om scenario’s uit te werken voor de ambtelijke en bestuurlijke inrichting van Holland Rijnland waarbij rekening wordt gehouden met de uitgangspunten van 25% minder inwonerbijdrage en  een substantieel bedrag voor cofinanciering;
 • Het verzoek aan de huidige voorzitter om voor de komende bestuursperiode een Dagelijks Bestuur te formeren en om in overleg met de colleges van burgemeester en wethouders tot een voordracht aan het Algemeen Bestuur te komen, waarbij uitgegaan wordt van een verkleind Dagelijks Bestuur van vier (exclusief voorzitter).

06 Verordening bezwaarschriftencommissie Holland Rijnland

Beslispunten:

07 Uitgangspunten opstellen begroting 2015

Beslispunten:

08 Werkplan en Begroting 2014 3D

Beslispunten:

 • Kennis te nemen van het werkplan 3D 2014 en de daarin opgenomen conceptbegroting van het project 3D 2014 waarin gemeentelijke bijdrage is opgenomen ad. € 752.388,–;
 • Het AB-besluit “Begroting drie decentralisaties in het sociale domein 2014” van 18 december 2013 terug te draaien, door het bedrag van € 557.340,– voor het 3D-project in de begroting van Holland Rijnland tegen te boeken zo ook de dekking van de bijdrage van de gemeenten, conform de begrotingswijziging in bijlage 2;
 • Een bedrag van € 545.724,– beschikbaar te stellen voor het project 3D in 2014, conform de verdeling onder het kopje “Financiën” in deze adviesnota, door middel van een begrotingswijziging 2014, op basis van artikel 32 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling, conform bijlage 3.
 • Een bedrag van € 206.664,– als resultaatbestemming in de jaarrekening 2013 op te nemen.
 • Adviesnota
  (72 kb)
 • Werkplan 3D 2014
  (123 kb)
 • Concepttekst begrotingswijziging Holland Rijnland 2014 (correctie begrotingswijziging 18 december 2013)
  (8 kb)
 • Concepttekst begrotingswijziging Holland Rijnland 2014
  (8 kb)

08-1 Gezamenlijk opdrachtgeverschap Jeugdhulp

Beslispunten:

 • In te stemmen met het faciliteren van gezamenlijk opdrachtgeverschap Jeugdhulp bij Holland Rijnland, ingevolge artikel 4 lid 4 uit de Gemeenschappelijke Regeling (dienstverlening), onder voorbehoud van de verzoeken van de gemeenten daartoe;
 • Als uitgangspunt daarbij te formuleren dat het opdrachtgeverschap tijdelijk wordt ingericht, zoveel mogelijk gebruikmakend van de beschikbare deskundigheid en systemen bij gemeenten, gemeentelijke organisaties en (waar nodig) het zorgkantoor/de zorgverzekeraar.
 • Adviesnota
  (64 kb)

09 Beleid met betrekking tot locaties voor perifere detailhandel (PDV)

Beslispunten:

 • Kennis te nemen van de volgende uitgangspunten met betrekking tot het beleid voor locaties voor perifere detailhandel:
  • Elke gemeente is verantwoordelijk voor de detailhandel in de eigen gemeente, maar heeft daarbij oog voor de belangen van andere gemeenten. Bij grootschalige winkelplannen vraagt de gemeente altijd advies aan de regio.
  • Bij het opstellen van het regionale advies (REO-advies) is het bepaalde in de provinciale Verordening Ruimte in principe leidend.
 • In aanvulling hierop in te stemmen met de volgende afspraken ter versterking van de zes locaties voor perifere detailhandel in Holland Rijnland:
  • Het toelaten van winkels kleiner dan 1.000 m2 bvo binnen het thema woninginrichting is ter beslissing aan de gemeente met een PDV-locatie.
  • Negatief zal worden geadviseerd over vestiging of substantiële uitbreiding van perifere detailhandel buiten de PDV-locaties, tenzij het winkels betreft met primair een lokaal verzorgingsgebied en/of al in de gemeente zijn gevestigd.
  • Positief zal worden geadviseerd over vestiging op PDV-locaties van de volgende winkels, groter dan 1.000 m2 bvo en in branches die niet staan vermeld in artikel 2.1.4, lid 3, van de provinciale Verordening Ruimte:
   • sport en spel (buitensport, ruitersport en hengelsport);
   • hobby (grote muziekinstrumenten);
   • bruin & witgoed (radio en tv, wasmachines, drogers, ed.)
 • Het uitbouwen van de bestaande concentratie van perifere detailhandel op de locatie Hillegom-Zuid / Meer en Duin (Lisse) mogelijk te houden.
 • De procedure met betrekking tot adviesaanvragen (REO-advies) in overeenstemming te brengen met de beslispunten 2 en 3.
 • Adviesnota
  (84 kb)

10 Rondvraag en sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud