Online themacafé Ruimte en Mobiliteit

Wegen

Datum: Woensdag 2 december 2020
Aanvang: 19.30 uur
Afsluiting: 21.30 uur

Hoe verdelen we de schaarse ruimte in Holland Rijnland? We willen ruimte behouden voor bedrijvigheid en recreatie, maar hebben ook een forse woningbouwopgave. We hanteren daarbij als uitgangspunt: ‘eerst bewegen, dan bouwen’. Bestaande mobiliteitssystemen zijn drager voor deze ruimtelijke ontwikkeling. Maar nu al ervaren we mobiliteitsknelpunten terwijl vanuit de ruimtelijke ontwikkeling nog nieuwe behoeftes ontstaan. Zo moeten we zorgen voor een toekomstbestendige, duurzame energievoorziening voor een groeiend aantal huishoudens en bedrijven in onze regio. En tegelijkertijd willen we dat Holland Rijnland een aantrekkelijke leefomgeving blijft voor mens en dier.

Met dertien gemeenten in Holland Rijnland-verband werken we aan een Regionale Strategie Mobiliteit en een Strategische Agenda Ruimte, inclusief een integraal afwegingskader. In ons digitale Themacafé nemen we u mee in de inzichten die we daarvoor verzamelden. U krijgt de gelegenheid voor vragen en suggesties. In het Themacafé ligt het accent op informeren. Na de jaarwisseling gaan we graag met u in debat over de strategische keuzes op regionaal niveau in het fysieke domein.

Programma 

Welkom en introductie

Gespreksleider Hilde Blank begeleidt het Themacafé met haar kennis van de regio en prikkelende vragen.
We informeren en inspireren u via een drietal presentaties door externe adviseurs. Na elke presentatie gaan we daarover het gesprek aan met de live aanwezige experts en bestuurders en met u thuis via vragen en opmerkingen uit de chat.

Ruimtelijke Ontwikkeling Holland Rijnland

Emile Revier van stedenbouwkundig bureau PosadMaxwan licht de resultaten toe van een ruimtelijke verkenning. Met behulp van het dashboard Verstedelijking en Landschap – een model dat in verschillende regio’s in Nederland is toegepast – is een viertal extreme ontwikkelrichtingen voor Holland Rijnland doorgerekend op mogelijke effecten. Wat zeggen deze resultaten en welke inzichten bieden ze in de ruimtelijke strategische keuzes waarvoor we staan op regionaal niveau?

Regionale Mobiliteit

Jeroen Smink van ingenieursbureau SWECO presenteert hun onderzoeksresultaten voor de Regionale Strategie Mobiliteit. Hoe zit ons regionale mobiliteitssysteem in elkaar, welke kansen en knelpunten zijn er, welke ambities zijn opgehaald en met welke onzekerheden hebben we te maken? Wat betekent dit alles voor onze regionale strategie voor de korte en langere termijn?

Koffiepauze

Kijk buiten het bouwhek

Daan Zandbelt, Rijksadviseur Fysieke Leefomgeving, presenteert zijn visie op de ruimtelijke opgaven. Hij geeft een reflectie op het Dashboard en de Verstedelijkingsmodellen voor Holland Rijnland.

Afronding en input voor het vervolg

Wat nemen Fleur Spijker, regionaal portefeuillehouder Ruimte, en Arno van Kempen, regionaal portefeuillehouder mobiliteit, mee van deze avond voor het vervolgtraject?

Heeft u nog vragen over dit digitaal Themacafé? Neem dan contact op met Saskia Ligthart (s.ligthart@hollandrijnland.nl).

Back To Top
Ga naar de inhoud