PHO Maatschappij 26 september 2018

Tijd: 09.00 – 13.00 uur
Stadhuis Leiden

Algemeen

01. Opening en vaststelling agenda
(09:00 – 09:05 uur)

02. Vaststelling reguliere besluitenlijst PHO Maatschappij 5 september 2018
(09:05 – 09:10 uur)

WMO en Participatie

03. Mededelingen
(09:10 – 09:15 uur)

04. Regionaal investeringsfonds maatschappelijke zorg + convenant maatschappelijke opvang
(09.15 – 09:30 uur)
Maatschappelijke zorg is nu de verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Leiden voor Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO). In 2021 wordt dit een taak van álle gemeenten met, waarschijnlijk, minder budget. Een belangrijk onderdeel uit het uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg (MZ) is om de komende jaren gezamenlijk invulling te geven aan deze decentralisatie en aan de transformatie van de opvangvoorzieningen. Om dit mogelijk te maken zijn het regionale investeringsfonds maatschappelijke zorg en het regionale convenant maatschappelijke opvang opgesteld.
Voorstel:

 • Akkoord te gaan met het voorstel voor het investeringsfonds maatschappelijke zorg Holland Rijnland 2018 – 2020 (zie bijlage 1) en de samenvatting van de beslispunten (zie pagina 7, bijlage 1);
 • De gemeente Leiden te verzoeken om:
  • Een bedrag van € 4.000.000 ter beschikking te stellen vanuit de reserve Beschermd wonen ten behoeve van het investeringsfonds Maatschappelijke zorg Holland Rijnland
  • De projectgroep Maatschappelijke zorg Holland Rijnland de opdracht te geven tot het beheer van het investeringsfonds maatschappelijke zorg en in deze hoedanigheid
   • Uitwerking te geven aan een zorgvuldige beoordelings- en financieringsprocedure
   • Uitvoering te geven aan de inhoudelijke en financiële monitoring van het investeringsfonds Maatschappelijke zorg
 • In te stemmen met het convenant regionale samenwerking maatschappelijke opvang Holland Rijnland 2018 – 2021;
 • Het convenant ter ondertekening aan te bieden aan de colleges van B&W van alle gemeenten in Holland Rijnland en de bestuurder van Stichting de Binnenvest.
 • Adviesnota regionaal investeringsfonds MZ en convenant MO
  (218 kb)
 • Voorstel investeringsfonds maatschappelijke zorg Holland Rijnland 2018 – 2020
  (665 kb)
 • Convenant maatschappelijke opvang
  (724 kb)
 • Rapport oorzaken van dakloosheid
  (794 kb)

05. Cofinanciering integrale aanpak voorkomen laaggeletterdheid
(09:30 – 09:45 uur)
In de regio wordt met veel partijen samengewerkt om laaggeletterdheid te bestrijden en te voorkomen. Zowel het PHO Maatschappij als het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland hebben benadrukt dat voorkomen van laaggeletterdheid een regionaal speerpunt moet zijn. Gemeenten formuleren zelf lokaal onderwijskansenbeleid. Het is daarom goed om gezamenlijk op te trekken en een integrale aanpak van het voorkomen van laaggeletterdheid te ontwikkelen.
Er wordt cofinanciering aangevraagd voor het ontwikkelen van deze integrale aanpak.
Voorstel:

Jeugd

Vertrouwelijk deel

06. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst PHO Maatschappij 5 september 2018
(09:45 – 09:50 uur)

07. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
(09:50 – 10:00 uur)

08. Risicoverevening regionale jeugdhulp
(10:00 – 10:30 uur)

09. Memo inkoopstrategie
(10:30 – 10:50 uur)

PAUZE
(10:50 – 10:55 uur)

10. Definiëring en tariefopbouw ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf
(10:55 – 11:10 uur)

11. Beoordeling plan in het kader van tijdelijk fonds jeugdhulp: Curium-LUMC/Leo Kanner Onderwijsgroep
(11:10 – 11:25 uur)

Openbaar deel

12. Transformatiefonds
(11:25 – 11:35 uur)
De stukken ten behoeve van het transformatiefonds zullen uiterlijk op maandag 24 september 2018 worden toegezonden.

13. Verlengde pleegzorg
(11:35 – 11:45)
In het kader van het actieprogramma zorg voor de jeugd is de bestuurlijke afspraak gemaakt tussen het rijk en de VNG dat per 1 juli 2018 pleegzorg tot 21 jaar de nieuwe norm is. In deze notitie wordt uiteengezet wat dit betekent voor onze regio en welke beleidsafspraken voor de komende tijd gemaakt worden. Tot slot zal uiteen gezet worden welke activiteiten de komende tijd ondernomen gaan worden om hier uitvoering aan te geven.
Voorstel:

14. Rondvraag en sluiting
(11.55 – 12.00 uur)
Het volgende PHO Maatschappij zal plaatsvinden op 31 oktober in Alphen aan den Rijn.

LUNCH incl. themadeel
(12:00 – 13:00 uur)

 • Presentatie gemeente Katwijk
  (12:15 – 12:30 uur)
 • Presentatie gemeenten Alphen aan den Rijn & Kaag en Braassem
  (12:30 – 13:00 uur)
Back To Top
Ga naar de inhoud