PHO+ Energie 14 februari 2018

01 Korte pitch over de kansen van waterstof in onze regio
(13.00-13.20)
Gigi van Rhee (bureau Stratelligence) gaat in op de mogelijkheden van waterstof voor de energietransitie en de kansen die dit biedt in onze regio.

02 Opening, mededelingen, verslagen vorig PHO+ en Stuurgroepen en vaststelling agenda
(13.20-13.30)
Liesbeth Spies licht toe wat er na het laatste PHO+ in augustus is gebeurd op het gebied van de regionale energie en hoe het voorliggende uitvoeringsprogramma tot stand is gekomen.

03 Presentatie stand van zaken uitvoeringsprogramma en uitvoeringslijnen
(13.30-14.10)
Jeroen Ververs licht kort toe hoe het totale uitvoeringsprogramma er momenteel uit ziet, wat de voorgestelde werkwijze is en hoe de algemene thema’s binnen het programma (communicatie, monitoring, lobby en investeringsfonds) op worden gepakt. Vervolgens lichten de trekkers van de verschillende programmalijnen kort de stand van zaken toe per uitvoeringslijn aan de hand van de mijlpalen voor de komende maanden.
Voorstel:

  • Kennis nemen van de stand van zaken van het uitvoeringsprogramma.

04 Uitvoeringsprogramma bij Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025
(14.10-14.25)
Na het laatste PHO+ Energie op 30 augustus is er verder gewekt aan een uitvoeringsprogramma. Het programma is nu gereed en besproken in de Stuurgroep van 10 januari 2018. De Stuurgroep is akkoord met de voorliggende stukken, heeft aangegeven dat er al actie ondernomen kan worden maar dat formele besluitvorming loopt via het PHO+, Algemeen Bestuur van Holland Rijnland en het bestuur van de andere partners van het energieakkoord, te weten de provincie, het hoogheemraadschap en de omgevingsdienst.
Voorstel:

05 Rondvraag en afsluiting
(14.25-14.30)

Back To Top
Ga naar de inhoud