09 januari 2014 (Verkeer en vervoer)

01 Opening en vaststelling agenda

02 RVMK 3.0

 • In te stemmen met de procedure dat het Dagelijks Bestuur instemt met het verkeersmodel van het RVMK 3.0, onder voorbehoud van:
  • het beschikbaar hebben van zowel een Global Economy-scenario (GE) en een Regional Communities-scenario (RC) voor de planjaren 2020 en 2030;
  • positief advies van het ambtelijk overleg Verkeer en Vervoer aan de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer ten aanzien van de definitieve vaststelling van het RVMK 3.0;
 • Kennis te nemen van de positieve beoordeling van het RVMK 3.0 en het proces om tot dit model te komen, zoals gegeven in de tussentijdse second opinion door Movares;
 • Te adviseren om vooruitlopend op de vaststelling van het verkeersmodel het reeds beschikbare GE-scenario en (niet vastgestelde) verkeersmodel beschikbaar te stellen aan de gemeenten die daar behoefte aan hebben, bijvoorbeeld Leiden en Leiderdorp ten behoeve van het LAB071;
 • Het Dagelijks Bestuur te adviseren om het volledig RVMK 3.0 vast te stellen na actualisatie van het milieumodel op basis van het vastgestelde verkeersmodel.
 • Het DB te verzoeken het vastgestelde RVMK 3.0 ter kennisgeving te brengen aan het portefeuillehoudersoverleg.
 • Oplegnotitie RVMK 3.0
  (2,32 mb)
 • Adviesnota
  (58 kb)
 • Audit verkeersmodel RVMK Holland Rijnland, versie 03-12-2013
  (909 kb)

03 Rondvraag en sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud