PHO Maatschappij 22 juni 2016

Vergadering: PHO Maatschappij
Datum: 22 juni 2016
Tijd: 09.30 – 12.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Leiderdorp
Willem Alexanderlaan 1 (Raadzaal)

Onderwerp: Agenda

01 Opening en vaststelling agenda
(09.30-09.35 uur)

02 Vaststelling verslag PHO Maatschappij 25 mei 2016
(09.35-09.45 uur)

03 Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
(09.45-10.00 uur)

  • Mededelingen
  • Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming
  • Terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen

Jeugd

04 Voortgang Inkoop Jeugdhulp Holland Rijnland 2017
(10.00-10.20 uur)

Eind 2015 heeft het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij de Inkoopstrategie vanaf 2017 behandeld en hierover positief geadviseerd aan de colleges. Op basis hiervan is het inkoopplan voor het organiseren van de inkoop van de jeugdhulp in 2017 opgesteld. Inmiddels heeft een vijftal overlegtafels plaatsgevonden en zijn de eerste gesprekken metde Coöperatie en de Gecertificeerde instellingen over hun offertes gestart dan wel gepland.
De TWO geeft een korte toelichting op de voortgang.

Voorstel:

  • Kennisnemen van de laatste ontwikkelingen.

05 Concept kwartaalrapportage Q1 inkoop jeugdhulp 2016
(10.20-10.50 uur)

Met kwartaalrapportages geeft de regio inzicht in het verloop van de uitvoering van de Jeugdwet in de regio van Holland Rijnland. Deze rapportages bevatten gegevens over het aantal cliënten dat in zorg is en de kosten die hiervoor zijn gemaakt. De TWO geefteen mondelinge toelichting op de hoofdpunten uit de conceptrapportage.

Voorstel:

06 Financiering van de transformatie van de jeugdhulp
(10.50 – 11.20 uur)

In mei 2016 zijn de inhoudelijke en financiële jaarstukken jeugdhulp 2015 Holland Rijnland gereed gekomen en voorzien van een doorkijk naar de situatie in 2016. De financiële vooruitzichten vragen om nieuwe keuzes, waardoor we kunnen zorgen voor meer sturing aan de voorkant. Dit om het afdekken van tekorten aan de achterkant te voorkomen.

Het voorstel wordt nagezonden.

Jeugd/WMO

07 Versterking aanpak Huiselijk geweld/Veilig Thuis 2016/17
(11.20-11.50 uur)

De inspectierapporten en de sterke stijging van het aantal meldingen van kinderen enjeugd bij Veilig Thuis Hollands Midden noodzaken gemeenten om maatregelen te treffen in de formatie van Veilig Thuis in overeenstemming te brengen met de werklast. Tegelijkertijd vormen ze aanleiding om de rol als regisseur van de aanpak huiselijk geweld extraaandacht te geven. In de notitie wordt aangegeven welke extra middelen er voor 2017 nodig zijn om de formatie van Veilig Thuis op orde te brengen, zodat de wachtlijsten weggewerktkunnen worden. Ook wordt gevraagd om te investeren in de kennis en vaardigheden van de sociale teams (JGT’s en lokale wmo-teams) op het gebied van zaken waargeweld speelt.

Het voorstel wordt nagezonden.

08 Rondvraag en sluiting
(11.50-12.00 uur)

De volgende vergadering is op 13 juli 2016 van 09.30 tot 12.00 uur bij Holland Rijnland, Leiden.

Back To Top
Ga naar de inhoud