skip to Main Content

Nieuw dagelijks bestuur Holland Rijnland

Foto installatie Dagelijks Bestuur


Holland Rijnland heeft een nieuw dagelijks bestuur. Tijdens het Regiocongres van 14 september 2022 stelden de – toen nog kandidaat – leden zich voor. Wie zijn zij, welke portefeuille hebben ze en wat zijn hun ambities?

Henri LenferinkOp donderdag 6 oktober is de schriftelijke besluitvormingsronde voor het nieuwe dagelijks bestuur afgerond. Daarmee stemde het algemeen bestuur van Holland Rijnland in met de benoeming van: Paul de Bruijn, Liesbeth Spies, Yvonne van Delft, Jolanda Langeveld, Gerard Mostert, Robbert-Jan van Duijn, Elsbeth Koek* en Daan Binnendijk*. Zij zijn nu lid van het dagelijks bestuur van Holland Rijnland 2022 – 2026, onder voorzitterschap van Henri Lenferink


Paul de Bruijn (Middelen)

Paul de Bruijn

‘We hebben als Holland Rijnland prachtige ambities geformuleerd. Daaruit voort komen concrete projecten, die middelen nodig hebben om tot uitvoering te komen. Dat vraagt om een goede balans tussen de kosten van deze ambities én de middelen die beschikbaar zijn. Het gaat om meer dan geld alleen. We hebben een slagkrachtige organisatie nodig die ons in staat stelt om daadwerkelijk tot uitvoering te komen. Daar zet ik me de komende tijd voor in.’

 

Liesbeth Spies (ruimte)

Liesbeth Spies‘In de Regionale Omgevingsagenda (ROA) legden we met elkaar de ruimtelijke puzzel op hoofdlijnen. Die strategie is goed, maar de komende tijd moeten we aan de slag met de verdere uitwerking ervan. We zetten de uitgangspunten om in concrete programma’s met doelstellingen en een aanpak. Ik kijk er naar uit dit de komende periode samen met raadsleden en bestuurders op te pakken, dat is een voorwaarde voor succesvolle regionale samenwerking.’


Yvonne van Delft (Energie en Groen)

Yvonne van Delft

‘We wonen en werken in een prachtige regio. De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in ‘groen en blauw’ in onze regio. Ruimte om te ontspannen, recreëren, biodiversiteit en groen. Mooie voorbeelden daarvan zijn het Singelpark en de renovatie van de Klinkenbergerplas. Plekken waar onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Tegelijkertijd is er ruimte nodig voor wonen, werken en de energietransitie. Daardoor staat het landschap onder druk. Er is werk aan de winkel. De komende tijd zetten we met het groenprogramma in op het vergroten van de biodiversiteit, verbeteren klimaatadaptatie en gezondheid. In 2050 willen we als regio energieneutraal zijn. De komende periode werken we onze ambities uit in de RES 2.0. Dat lukt alleen als we goed samenwerken. Zo dragen we bij aan een duurzame en gezonde regio.’


Jolanda Langeveld (Maatschappij en Wonen)

Jolanda Langeveld

‘Landelijk zijn er ruim driehonderdduizend woningzoekenden op een huizenmarkt waar prijzen en huren nog steeds onder druk staan. De wooncrisis is groter en complexer dan ooit. Dat is in onze regio niet anders. We willen in Holland Rijnland tot 2030, 20.000 nieuwe woningen bouwen. Zo leveren we onze bijdrage aan de landelijke doelstellingen. Het is een flinke opgave, gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de alsmaar stijgende bouwkosten. Daarnaast werken we ook aan de actualisatie van de regionale Huisvestingsverordening waarin afspraken staan over de verdeling van woonruimten in de regio. Met de opgaven die er liggen, is het belangrijk dat we de handen ineenslaan.’


Gerard Mostert (Mobiliteit)

Gerard Mostert‘Mobiliteit is bij uitstek een onderwerp waar we als gemeenten de regio bij nodig hebben. We maakten samen afspraken in de Regionale Strategie Mobiliteit (RSM) onder de noemer ‘schoner, slimmer, anders’. De komende tijd gaan we aan de slag met de projecten die daaruit voortkomen, te denken aan de gebiedsontwikkeling rondom Leiden Centraal en bijbehorende investeringen in OV-verbindingen binnen de regio en met de rest van Nederland. Om de regio bereikbaar te houden en te komen tot een duurzamer gebruik van de beschikbare infrastructuur, willen we daarnaast het doorfietspadennetwerk sneller uitrollen. Dat is nog gezond ook.’


Robbert-Jan van Duijn (Economie)

Robbert-Jan van Duijn

‘Holland Rijnland kent een aantrekkelijk vestigingsklimaat, ligt centraal en heeft grote kennisclusters en internationaal toonaangevende greenports. Toch dreigen we achter te blijven qua ontwikkeling. De komende tijd werk ik dan ook graag met raadsleden en bestuurders aan een gedeelde economische visie en een sterk economisch profiel. Dat maakt het mogelijk om Holland Rijnland beter op de kaart te zetten. Er is veel winst te behalen.’


Elsbeth Koek en Daan Binnendijk (Service Organisatie Zorg)Elsbeth Koek en Daan Binnendijk

“De kranten staan er vol mee. De zorg voor onze kwetsbare kinderen is niet op orde. We hebben in onze regio al veel stappen gezet, toch is dit ook in onze gemeenten aan de orde. De afgelopen jaren hebben we dit, binnen samenwerkingsverband Holland Rijnland en TWO Jeugdhulp met elkaar opgepakt. We blijven dit samen doen, maar per 1 januari doen we dit vanuit een nieuwe gemeenschappelijke regeling met de naam Serviceorganisatie Zorg.” Elsbeth Koek zal zich daarbij als bestuurder met name richten op inhoud en beleid, Daan Binnendijk op de uitvoering.

Daan Binnendijk

*Elsbeth Koek en Daan Binnendijk zullen zich richten op de werkzaamheden van de, per 1 januari 2023, nieuw op te richten Serviceorganisatie Zorg en derhalve per 1 januari 2023 het dagelijks bestuur van Holland Rijnland verlaten.

Back To Top