Ruimte
Woonbehoeften in kaart gebracht

Eind oktober is, in opdracht van Holland Rijnland, de nieuwe Regionale Woonagenda (RWA) voor de regio vastgesteld. Het document is bedoeld om richting te geven aan een goed functionerende woningmarkt voor de hele regio. Een richting die aansluit bij verschillende woonvormen, -milieus en –wensen.Woningbouw

 

In de regio werd al intensief overlegd over de hoeveelheid te bouwen woningen. Maar naast die aantallen kijkt de nieuwe RWA vooral ook naar de kwalitatieve invulling. Een invulling die vraag en aanbod nauwer samenbrengt en kijkt naar specifieke huisvestingsopgaven, zoals intensievere verzorging, verpleging en ondersteuning aan huis (extramuralisering), het onderdak bieden aan spoedzoekers maar ook het verduurzamen van woningen.

 

Voor de ontwikkeling van de RWA is gekeken naar hoe de woonmarkt nu functioneert en hoe flexibel kan worden ingesprongen op trends en veranderingen, zoals renteontwikkeling, werkgelegenheid, bouwkosten, enzovoort. Met de RWA hebben gemeenten een instrument in handen dat hen helpt keuzes te maken voor de juiste woning op de juiste plek.

 

De RWA is tot stand gekomen met de inbreng van de veertien Holland Rijnlandgemeenten, maar ook met behulp van externe partijen zoals woningcorporaties, makelaars, ontwikkelaars en beleggers.

 

De situatie
De druk op de woningmarkt in Holland Rijnland is hoog. Niet alleen inwoners vanuit de regio zijn op zoek naar een woning, ook vanuit de regio Amsterdam en Den Haag is volop belangstelling. Tot 2030 is er behoefte aan zo’n 30.000 extra woningen in Holland Rijnland. Om dat te realiseren, moet het tempo van de woningbouw omhoog. Maar ruimte is een schaars goed in de regio. Daarom wordt ingezet op inbreiding van locaties, waarbij nieuwbouw of renovatie plaatsvindt in reeds bebouwde gebieden. Dit gaat vaak niet zonder slag of stoot vanwege bezwaren van omwonenden tegen toenemende drukte of verlies aan groen in wijken.

 

Om verdringing op de woonmarkt te voorkomen, is het belangrijk dat nieuwbouwplannen beschikken over voldoende sociale huurwoningen, middel-dure huurwoningen en goedkope koopwoningen. Ook voor spoedzoekers en woon-zorgcombinaties moeten voldoende kleinschalige woonvormen worden gecreëerd.

 

Versnelling van bouwtempo
Nieuwbouwplannen zullen altijd in samenhang met trends en ontwikkelingen tot stand moeten komen. Denk hierbij aan verduurzaming van de woningvoorraad, verkeerstoename en bereikbaarheid maar ook aan bijvoorbeeld bodemdaling. Een goede spreiding over de regio is essentieel. Hoe de plannen ook verder invulling krijgen, duidelijk is dat een versnelling van het bouwtempo essentieel is om te kunnen voorzien in de snel groeiende behoefte aan woningen in de regio.

 

Vanaf 30 oktober is de definitieve versie van de Regionale Woonagenda openbaar en te lezen op deze site, www.hollandrijnland.nl/rwa. Hier is ook de mogelijkheid voor inspraak.