Energie
Webinar RES en Regionale Omgevingsagenda

Windmolens

Ruimte is schaars in Holland Rijnland. Hoe verdelen we die schaarste? Binnen de regio Holland Rijnland werken we aan een Regionale Omgevingsagenda die ingaat op de ruimtelijke ontwikkelingen en de onderlinge afhankelijkheden tussen wonen, werken, recreëren, mobiliteit, energie en groen. In deze Regionale Omgevingsagenda leggen we een aantal gezamenlijke strategische keuzes vast over de gewenste ontwikkeling van onze regio (2020-2040). We agenderen integrale opgaven waarvoor regionale samenwerking onontbeerlijk is en waarvoor we via een gezamenlijke lobby steun zoeken bij bovenregionale partijen. Via dit webinar brengen wij u  op de hoogte van de keuzes en opgaven die we voor ons zien en waarover we graag met u in de komende periode het gesprek aangaan.

Een van de belangrijkste ontwikkelingen die in de nabije toekomst ruimte opeist, is de energietransitie. Willen we in de nabije toekomst energieneutraal zijn, dan heeft dat ruimtelijke consequenties. De Regionale Energiestrategie (RES) zet een strategie uit voor 2030 met een doorkijk naar 2050. Holland Rijnland is een van de dertig zogenaamde RES-regio’s in Nederland. Voor 1 juli 2021 moet Holland Rijnland, net als alle andere RES-regio’s, een RES 1.0 opleveren. Vanaf april vindt de besluitvorming hierover plaats in colleges en gemeenteraden van de dertien gemeenten in de regio, de provincie en het hoogheemraadschap. We praten u bij over de laatste inzichten en de voorliggende keuzes.

Het programma voor deze avond is nog in ontwikkeling. Twee leden van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland, Fleur Spijker (DB lid Ruimte en wethouder RO in Leiden) en Liesbeth Spies (DB lid Energie en burgemeester van Alphen aan den Rijn), leiden de avond in. Daarna volgen presentaties over de Regionale Omgevingsagenda en de Regionale Energiestrategie. Vervolgens is er een aantal deelsessies, waarin deskundigen u informeren over de thema’s die spelen in de RES en over de Regionale Omgevingsagenda. Het accent in dit digitale webinar ligt op informeren. Maar er is ook zeker gelegenheid voor vragen en discussie.

De officiële uitnodiging voor deze digitale, interactieve bijeenkomst, met inloggegevens, volgt nog. Voor nu kunt u alvast deze online sessie in uw agenda reserveren.

Datum:                Woensdag 17 februari
Aanvang:            19.30 uur
Afsluiting:           21.30/22.00 uur