skip to Main Content

Vervolgtraject woonwagens

In opdracht van Holland Rijnland heeft Forticon een woonwensenonderzoek gehouden onder woonwagenbewoners in regio. Eind januari 2021 heeft Forticon het onderzoeksrapport woonbehoefte woonwagenstandplaatsen | 3,56 mb | afgerond.

Uit het rapport blijkt dat het aantal standplaatsen in Holland Rijnland op dit moment vergelijkbaar is met het landelijk gemiddelde, namelijk 1,2 per 1000 woningen. Daarnaast blijkt dat er in de toekomst behoefte is aan extra woonwagenstandplaatsen in de regio. Van de ongeveer 152 geïnterviewden gaf een derde aan op korte termijn (0 tot 5 jaar) een verhuiswens te hebben. De uitkomsten van het onderzoek kunnen goed gebruikt worden voor het vervolgtraject, omdat het waardevol is de wensen van de bewoners te kennen.

 

Het rapport is in een bestuurlijk overleg in februari 2021 gepresenteerd aan de wethouders Wonen van de gemeenten in Holland Rijnland. Er is afgesproken om bij het aan te passen woonwagenbeleid uit te gaan van het afstammingsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over toewijzing en uitbreiding.

Toewijzing

In de huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 is een rangordebepaling woonwagenbewoners opgenomen. Ook is er een registratie- en zoeksysteem voor vrijkomende sociale huurwoningen, waaronder sociale huurwoonwagens/standplaatsen (Huren in Holland Rijnland). Er bestaat onder woonwagenbewoners veel onduidelijkheid over de huidige werkwijze en het registratie- en zoeksysteem. Daarom gaan de regio en de gemeenten in overleg met de bewoners de komende periode een nieuwe werkwijze ontwikkelen met een puntensysteem en wachtlijst. Deze afspraak geldt niet voor de gemeente Alphen aan den Rijn, aangezien deze gemeente al een eigen woonwagenbeleid en wachtlijst heeft.

Uitbreiding

In Holland Rijnland zien we toenemende drukte op de woningmarkt voor veel verschillende urgente doelgroepen, terwijl de ruimte in de regio voor nieuwbouw zeer schaars is. De regio wil de komende 10 jaar 30.000 nieuwbouwwoningen realiseren,  maar er wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor de uitbreiding van het aantal standplaatsen. Daarvoor hanteren we, als richtlijn, het landelijk gemiddelde van 1,2 standplaatsen per 1000 nieuwbouwwoningen. Dat betekent dat het binnen Holland Rijnland het streven is om op termijn ongeveer 36 nieuwe standplaatsen toe te voegen. Bij de uitbreiding van het aantal standplaatsen wordt rekening gehouden met de verdeling over de gemeenten, kijkend naar het huidige aantal standplaatsen in relatie tot de totale voorraad. De gemeenten gaan hier in subregionaal verband mee aan de slag. Ook uw inbreng wordt meegenomen in dit traject. De subregio’s bestaan uit de Leidse regio (gemeenten Leiderdorp, Leiden, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude), de Duin- en Bollenstreek (Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk) en de Rijn- en Veenstreek (gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop).

Nieuws

Back To Top