skip to Main Content

Wijziging Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 ten behoeve van wachtlijst woonwagenstandplaatsen

Het is dringen op de woningmarkt in Holland Rijnland. Veel woningzoekenden moeten lang wachten voordat zij een passende sociale huurwoning kunnen vinden. In de huisvestingsverordening hebben gemeenten in Holland Rijnland de spelregels voor de verdeling van sociale huurwoningen vastgelegd. Dit geldt ook voor sociale huur standplaatsen en woonwagens.

Vorig jaar heeft de regio een woonwensenonderzoek gehouden onder woonwagenbewoners. Hierin kwam naar voren dat er onder woonwagenbewoners veel onduidelijkheid bestaat over de huidige werkwijze van toewijzing en het registratie- en zoeksysteem voor woonwagens. Naar aanleiding daarvan hebben wij een puntensysteem en wachtlijst opgesteld. De wachtlijst vervangt de huidige rangordebepaling woonwagens in de Regionale Huisvestingsverordening, die hiervoor moet worden aangepast. Hiervoor moet de huisvestingsverordening worden aangepast. Definitieve besluitvorming over deze wijziging in de huisvestingsverordening vindt plaats in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.

Om tot dit wijzigingsvoorstel te komen, is in de zomer, met een klankbordgroep van woonwagenbewoners het nieuwe puntensysteem voor de wachtlijst ontwikkeld. Dit heeft geleid tot de wijziging van de verordening die nu wordt vrijgegeven voor inspraak.

Daarnaast zit in het wijzigingsvoorstel een technische wijziging de gemeente kan bepalen of en wanneer een particuliere verhuurder bij een nieuwbouwproject wordt verplicht om deel te nemen aan het regionaal woonruimteverdeelsysteem.

Ter inzage

Het Dagelijks Bestuur geeft de concept wijziging van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 vrij voor inspraak. U wordt bij deze uitgenodigd om te reageren. Dit kan van 27 september 2021 tot en met 8 november 2021:

  1. Via de website van Holland Rijnland. U kunt een reactie per e-mail versturen via: HVV-standplaatsen@hollandrijnland.nl
  2. Wilt u uw reactie per post versturen? Dat kan natuurlijk ook. Stuur deze dan naar:

Holland Rijnland
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden
o.v.v. zienswijze HVV 2019

U kunt de concept wijziging ten behoeve van de wachtlijst woonwagenstandplaatsen in de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 en de toelichting hieronder downloaden.

Vervolg

Nadat de termijn van de ter inzagelegging is afgelopen, wordt er een Nota van Beantwoording opgesteld. Deze nota van beantwoording is in november 2021 voor iedereen beschikbaar en te downloaden op deze website. Tevens zal de nota van beantwoording naar alle insprekers worden verzonden. De definitieve huisvestingsverordening wordt op 22 december 2021 ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.

Documenten

Back To Top