P3 Studie: versterken en verbinden kennis- en innovatie-as

Innovatie en kennisontwikkeling zijn de motoren van de (toekomstige) economie. Door vernieuwing en verbetering is er meer bedrijvigheid. Dit stimuleert de brede welvaart.

Voor een toekomstbestendige economie is het van belang dat de innovatieve sectoren in de regio aan de top blijven. Dat vraagt stimulering, keuzes en inzet. Daarnaast is er in de regio behoefte om kennisintensieve clusters in de regio te verbinden met de van oudsher aanwezige sectoren, zoals de land- en tuinbouw.

Holland Rijnland heeft zowel onderwijs als verschillende kennisintensieve clusters in huis. Binnen dit studieproject onderzoeken we hoe de kennis- en innovatie-as kan worden versterkt op de kenniseconomiethema’s: life sciences and health (Leiden Bio Science Park), aerospace (space & drones, ESA ESTEC, NL Space Campus, Unmanned Valley). Op deze thema’s komen onderzoek en bedrijfsleven in de regio samen. Er liggen concrete opgaven voor de groei van het Leiden Bio Science Park, ontwikkeling van Zijlhoek- De Woerd, de toekomst van Unmanned Valley en en de NL Space Campus in Noordwijk. Ook willen we onderzoeken hoe innovatie in het mkb en de Greenports kan worden versterkt en de onderlinge verbinding van de kennis- en innovatieclusters kan worden verbeterd, waarbij aandacht is voor human capital. De gemeente Zoeterwoude is aan het verkennen hoe de regio zich verder kan ontwikkelen en innoveren op mbo-niveau, met name op de thema’s duurzaamheid, eiwittransitie en biobased economy.

De vraag is: als je de kennis- en innovatiesectoren wil versterken, hoe doe je dat? Naast de meer praktische ingrepen vraagt dat om een nadere studie en onderbouwing over wat kan, wat gemeenten willen, wat Holland Rijnland hierin kan betekenen en hoe dan de verantwoordelijkheden te verdelen. Per opgave zal de samenwerking en taakverdeling verschillen.

Bijdrage aan landelijke, provinciale, regionale doelen

De regio Holland Rijnland zet in op het creëren van 20.000 banen. Uit het Koersdocument Economie komen de speerpunten waarop de regio en de gemeenten gaan inzetten en de projecten die bijdragen aan het creëren van een toekomstbestendige, innovatieve economie die bijdraagt aan brede welvaart in de regio. Versterking van de kenniseconomie draagt hieraan bij.
Rijk en provincie stimuleren elk op hun eigen wijze bedrijven die vernieuwende producten ontwikkelen en innovatiekracht van de economie op verschillende thema’s.

We werken in de Stedelijke As toe naar een samenhangende ruimtelijk- economische invulling en systeem op de terreinen economie, mobiliteit, groen/blauw, wonen, en energie.

Betrokken partijen

Gemeenten en Holland Rijnland trekken hierbij gezamenlijk op om te onderzoeken wat er nodig is om de kennis- en innovatie-as te versterken en te verbinden. Daarbij worden de partijen uit o.a. het onderwijs en het bedrijfsleven betrokken. Denk hierbij aan koepelorganisaties, onderwijsinstellingen, Economic Board Duin- en Bollenstreek en bedrijfsleven etc.

Fasering

P3-fase. Deze studie is bedoeld om met de regio de behoefte, de opties en de aanpak voor het versterken van de kenniseconomie te identificeren.

Investering

€ 200.000

Financiële consequenties ten laste van de Regionale Investeringsagenda

€ 200.000

Back To Top Ga naar de inhoud