P3

Studie Regionale aansluiting MIRT Knooppunt Leiden Centraal HOV + Fiets en oost-west HOV-corridor Stedelijke As Esa ESTEC/NL Space Campus-Katwijk-Leiden-Alphen aan den Rijn

De Regionale Strategie Mobiliteit en de Regionale Omgevingsagenda én de uitwerking daarvan naar de Stedelijke as Katwijk-Leiden-Alphen aan den Rijn, beschrijven de wederkerigheid tussen verstedelijking en (Hoogwaardig Openbaar Vervoer, HOV)-mobiliteit. Noodzakelijk daarbij is een visie op de ontwikkeling van de Stedelijke As Katwijk-Leiden-Alphen aan den Rijn om het daily urban system te laten functioneren

Aan de westzijde (NL Space Campus-Katwijk-Leiden- Zoeterwoude) van de Stedelijke As hebben de ruimtelijke ontwikkelingen zich sneller ontwikkeld dan het mobiliteitsnetwerk aankan. Het nieuw ontwikkelde stedelijk gebied vraagt om een stedelijk netwerk van vervoersmodaliteiten om de leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid te garanderen.

De ontwikkelingen aan de oostzijde (Alphen aan den Rijn) van de Stedelijke As raken de ‘toegangspoort’ naar Holland Rijnland. Om de aanstaande ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren zijn voor zowel de in- als externe bereikbaarheid ingrepen nodig. Hierbij hoort ook de ontwikkeling van station Hazerswoude-Rijndijk.

De investeringen in de schaalsprong en de verbetering van het Knooppunt Leiden Centraal, dragen bij aan een betere duurzame bereikbaarheid van de hele (sub)regio. Het westelijk deel van de Stedelijke As wordt nu onvoldoende bediend met het ov. Aansluiting met (door)fietsroutes en HOV op Knooppunt Leiden Centraal is daarbij de sleutel.

Na 2040 is het huidige mobiliteitssysteem niet meer toereikend. Investeringen met een ruimteclaim zijn dan noodzakelijk om het goed functioneren van het daily urban system in stand te houden.

Het is noodzakelijk om onderzoek te verrichten naar de toekomstige vervoersvraag en hoe het huidige ov-systeem in stappen een schaalsprong nodig heeft. Daarbij kijken we naar:

  • wat de vervoersvraag is – ook in relatie tot de toekomstige verstedelijking langs de Stedelijke as en welk vervoerssysteem daarbij past;
  • hoe we de huidige beide vervoerslijnen aan elkaar koppelen in het knooppunt Leiden Centraal: zijn het twee systemen die bij Leiden Centraal bij elkaar komen of is het één systeem;
  • hoe en op welk moment de systemen kunnen meegroeien met de verstedelijking;
  • wat het concreet betekent voor een eventuele ruimtereservering in de stationsomgeving van Leiden – als mogelijk onderdeel worden van de MIRT-verkenning Knooppunt Leiden Centraal.

De aansluiting van het regionale (door)fietsroutenetwerk met het Knooppunt Leiden Centraal is belangrijk, net als bij de Rijnsburg-Noord-corridor en de Leiden- Zoetermeer-corridor. Waarbij ook de bereikbaarheid van Alphen aan den Rijn via het doorfietsroutenetwerk belangrijk is.

Het ontwikkelen van een adaptieve strategie, waarin de ontwikkeling hand in hand gaat met de ontwikkeling van de verstedelijking, is noodzakelijk. Inzicht verkrijgen in mogelijke ingrepen in de komende twintig jaar, is een centrale onderzoeksvraag. Hierbij hoort ook de vraag waar op termijn grotere infrastructurele ingrepen nodig zijn.

Aan welke landelijke, provinciale of regionale doelen draagt dit project bij

  • Regionale Strategie Mobiliteit
  • Regionale Omgevingsagenda
  • Ontwikkeling Oude Lijn
  • Novex-en Zuidelijke Randstad en Groene Hart
  • Ruimtelijk voorstel provincie Zuid-Holland – Toekomstbeeld OV 2040

We werken in de Stedelijke As toe naar een samenhangende ruimtelijke-economische invulling en systeem op de terreinen economie, mobiliteit, groen/ blauw, wonen, en energie.

Betrokken partijen

Holland Rijnland, provincie Zuid-Holland, vervoerders, gemeenten, Metropoolregio Amsterdam, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, het Rijk, VNO-NCW en eventueel in later stadium te betrekken marktpartijen.

Fasering

De doorlooptijd van het totale onderzoeksproject wordt vooralsnog ingeschat op 10 à 12 maanden.

Investering

De kosten voor de P3-fase worden geraamd op € 300.000 ten laste van de Regionale Investeringsagenda.

Financiële consequenties ten laste van de Regionale Investeringsagenda

€ 300.000

Back To Top Ga naar de inhoud