P2Regio Deal bloeiende Sierteeltregio

Samen met de greenportregio’s Aalsmeer, Boskoop en Duin- en Bollenstreek hebben we een voorstel gedaan voor de Regio Deal Sierteeltregio. Deze is helaas afgewezen voor de tranche van 2023, maar voor de tranche van 2024 zullen we een aangescherpte aanvraag indienen. Het doel is om via concrete projecten de brede welvaart in deze regio’s te versterken.

Met een krachtige coalitie van onderwijs, overheden, ondernemers, inwoners en het Rijk proberen we een doorbraak te realiseren naar een weerbare en vitale landelijke regio, met een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Een duurzaam en circulair sierteeltcluster is hierbij de drager onder de brede welvaart van inwoners. Het sierteeltcluster is immers niet alleen  belangrijk voor de regionale economie, maar ook voor de brede welvaart.

Echter door een tekort aan passende huisvesting voor arbeidsmigranten ervaren inwoners verdringing op de krappe woningmarkt. Daarnaast zijn jongeren onvoldoende bekend met  de diversiteit aan banen in de sierteeltsector. Inwoners zien dat de sierteelt een grote druk legt op de beschikbare ruimte en de kwaliteit van water en bodem. Zij zijn bezorgd over het gebruik van klassieke gewasbeschermingsmiddelen en hun gezondheid. Hierdoor dreigt het sierteeltcluster, in plaats van een fundament onder de brede welvaart te zijn, ongemerkt te verworden tot een zwakte en bedreiging voor het welzijn en het leefgebied van inwoners. Met de Regio Deal maken we de sierteeltregio weer toekomstbestendig.

Aan welke landelijke, provinciale of regionale doelen draagt dit project bij

  • Topprioriteiten van de Duin- en Bollenstreek
  • Economische agenda van de Rijn- en Veenstreek
  • De uitvoeringsagenda’s van de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop en Aalsmeer
  • Coalitieakkoorden van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland
  • Rijksprogramma’s van ministeries van JenV, OCW, IenW, LNV, SZW in samenwerking met de VNG

Betrokken partijen

Gemeenten Noordwijk, Katwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen, Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, Bodegraven- Reeuwijk, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Eén van de betrokken gemeenten wordt kassier. In triple-helixverband worden projecten gezamenlijk uitgevoerd.

Stakeholders zijn de ministeries IenW, OCW, LNV, SZW, JenV en BZK, de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, de greenports Boskoop, Aalsmeer, Duinen Bollenstreek, verschillende onderwijsinstellingen, bedrijven en kennisinstellingen en belangverenigingen en maatschappelijke organisaties.

Fasering

P2-ontwikkelproject: vereist uitwerking tot uitvoerbaar investeringsproject.

Investering

Voor de planperiode 2025-2028 van deze Regio Deal maakt de regio zelf € 20 miljoen vrij. De regio vraagt € 20 miljoen in cofinanciering van het Rijk voor de planperiode van deze Regio Deal.

Voor een gedegen uitvoering van de Regio Deal is een goede projectstructuur (programmamanagement en projectleiders) noodzakelijk. Gevraagde bijdrage vanuit Holland Rijnland voor de projectstructuur is ca € 150.000 per jaar, een totaal van € 600.000 voor de periode 2025 tot en met 2028.

Financiële consequenties ten laste van de Regionale Investeringsagenda

€ 600.000

Back To Top Ga naar de inhoud