P3 P2Mobiliteitsaanpak Rijn- en Veenstreek Noord, inclusief Leimuiderbrug

Binnen Holland Rijnland, maar zeker ook in de gebieden ten noorden en zuiden van ons, volgen ruimtelijke ontwikkelingen elkaar in fors tempo op. Grootschalige woningbouwontwikkelingen in Haarlemmermeer en Alphen aan den Rijn springen daarbij het meest in het oog. Maar ook de ontwikkeling van de Stedelijke As Katwijk- Leiden-Alphen aan den Rijn en de ontwikkelingen in en rond de kernen van het Groene Hart hebben invloed op het gebied. De centrale ligging tussen de Metropoolregio’s zorgt voor veel doorstromend (forensen)verkeer waardoor de leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid onder druk staan.

Het grootste knelpunt is de Leimuiderbrug over de Ringvaart. Die veroorzaakt verkeerscongestie, onder andere op de provinciale wegen N207 (corridor Leimuiden), de N11, N209 en de N231 richting Aalsmeer (route FloraHolland). Daarnaast is het openbaar vervoer ontoereikend zowel binnen als door de noordelijke Rijn- en Veenstreek. Daarom zetten we in op betere ontsluiting van het gebied. De totaalaanpak betreft onder andere de aanleg van (door)fietsroutes, een snelle ov-verbinding tussen Alphen aan den Rijn en Uithoorn via de N231 (inclusief goed toegankelijke HUBs), een structurele aanpak van de problemen rond de oeververbinding van de Ringvaart bij Leimuiden, het verbeteren van de doorstroom op N-wegen en een beter fijnmazig netwerk van (ov-)verbindingen tussen de dorpen. Er ligt een breed scala van projecten binnen de mobiliteitsaanpak. De rondweg bij Ter Aar heeft hierin prioriteit.

Aan welke landelijke, provinciale of regionale doelen draagt dit project bij

Het project is onderdeel van de mobiliteitsaanpak Rijn- en Veenstreek zoals benoemd in de Regionale Strategie Mobiliteit. Het draagt bij aan de uitgangspunten van het coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland 2023-2027.

Betrokken partijen

Gemeenten Nieuwkoop (trekker van de Ringweg Ter Aar), Kaag en Braassem (trekker Leimuiderbrug/tunnel), Alphen aan den Rijn, provincies Zuid-Holland en Noord-Holland, grondeigenaren economisch cluster. De gemeente Nieuwkoop heeft zich uitgesproken over een variant voor de rondweg.
Een 2e project betreft het knooppunt Leimuiderbrug. De gemeente Kaag en Braassem nam (unaniem) een motie aan tot verbetering van de Leimuiderbrug ( verbetering oeververbinding).

Fasering

De Rondweg Ter Aar is een P2-project. De rondweg is opgenomen in de gebiedsagenda Mobiliteit Holland Rijnland 2024-2027.
De overige projecten uit de Regionale Strategie Mobiliteit, plus het knooppunt Leimuiderbrug, en de Regionale Investeringsagenda (fijnmazig netwerk openbaar vervoer, verbinding tussen de kernen en HOV) zijn P3-projecten. Uitgegaan wordt van het STOMP-principe (Stappen, Trappen, Mobility as a service, Personenauto).

Investering

De globale kosten voor de rondweg Ter Aar zijn geraamd op € 5,9 miljoen tot € 8,3 miljoen. Dat is exclusief onderzoekskosten (bodem, flora en fauna), verwervingskosten en kosten van risicoreservering op basis van een risicoanalyse. Nieuwkoop heeft op dit moment € 5 miljoen gereserveerd voor infrastructurele werken gekoppeld aan nieuwe woningbouw. Er zijn mogelijkheden voor ( private) cofinanciering. Ook de provincie heeft baat bij de aanleg.

Financiële consequenties ten laste van de Regionale Investeringsagenda

Voor onderzoek naar een integrale mobiliteitsaanpak (STOMP) is een bedrag van € 500.000 nodig.

Back To Top Ga naar de inhoud