P3 P2P1

Mobiliteitsaanpak Noordelijke Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer

De bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in de Duin- en Bollenstreek en de westflank van de Haarlemmermeer staan onder druk. Er zijn allerlei ruimtelijk-economische ontwikkelingen die de noodzaak versterken voor een goed functionerend mobiliteitssysteem. Partijen in Noord- en Zuid-Holland, waaronder Holland Rijnland, zijn het erover eens dat samenwerken essentieel is voor oplossingsrichtingen en te maken keuzen.

Wij – de samenwerkende partijen – kiezen ervoor om gezamenlijk drie concrete projecten te onderzoeken, waarbij de uitwerking plaatsvindt in wisselende samenstellingen. We definiëren drie, aan elkaar verbonden, deelprojecten: (1) Fietsmaatregelen, (2) Verbinding N208-A44 en (3) Verbinding N206-N207 met een aftakking naar station Hillegom.

Aan welke landelijke, provinciale of regionale doelen draagt dit project bij

We beogen met de mobiliteitsmaatregelen de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid in de regio substantieel te verbeteren. Het is een multimodale aanpak die andere, ruimtelijk-economische ontwikkelingen ondersteunt, zoals de woningbouwopgave en de groei van werkgelegenheid.

Betrokken partijen

De provincie Zuid-Holland is voorzitter van de stuurgroep. Per deelproject zijn er projectverantwoordelijken:

  • Fietsmaatregelen: Holland Rijnland als regisseur
  • Verbinding N208-A44: provincie Zuid-Holland
  • Verbinding N206-N207, met aftakking station Hillegom: gemeenten Hillegom en Noordwijk

Ieder project kent zijn eigen governance. Een gezamenlijke stuurgroep borgt de integraliteit van de drie projecten samen.

Stakeholders zijn: provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, Vervoersregio Amsterdam, gemeenten Haarlemmermeer, Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen, ministerie van IenW, Rijkswaterstaat, het Waterschap en ProRail/NS.
Daarnaast zijn er nog zo’n 150 andere stakeholders in het gebied betrokken.

Fasering

  • Doorfietsroutes: P1, P2 en P3
  • N208-A44: P2
  • N206- N207: P2

Investering

Provinciale Staten van Zuid-Holland investeren € 47,5 miljoen, waarvan € 10 miljoen voor fietsmaatregelen. Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Holland Rijnland reserveert € 12,5 miljoen voor de uitvoering van infrastructurele maatregelen in de noordelijke Duin- en Bollenstreek. De andere partners hebben onderzoeksgeld gereserveerd. Meer investeringsgeld is noodzakelijk voor het grondgebied in Noord-Holland.

Financiële consequenties ten laste van de Regionale Investeringsagenda

Bedragen zijn gedekt door afspraken in het kader van de startnotitie Mobiliteitsaanpak Noordelijke Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer.

NB. De startnotitie is door de deelnemende partijen ondertekend op 10 november 2023.

Back To Top Ga naar de inhoud